Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/2746

K. 2013/7701

T. 16.4.2013

* İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT TALEBİ (İş Kazası Olduğu İddia Olunan Olayın SGK`ya Bildirilmediği - Kurumca Sigortalının Sürekli İş Göremez Duruma Gelip Gelmediğinin Gelmişse Oranının Belirlenmesi İçin Olayın SGK Başkanlığınca İş Kazası Niteliğinde Olup Olmadığının Tespitinin Ön Sorun Olduğu)

* İŞ KAZASI OLDUĞU İDDİA OLUNAN OLAYIN SGK`YA BİLDİRİLMEMESİ (Davacıya İş Kazasını SGK`ya İhbarda Bulunmak Olayın Kurumca İş Kazası Olarak Kabul Edilmemesi Halinde İş Kazasının Tespiti Davası Açması İçin Önel Vermek Tespit Davasını Bu Dava İçin Bekletici Sorun Yapmak Gerektiği)

* SGK`YA İŞ KAZASI OLDUĞU İDDİA OLUNAN OLAYIN BİLDİRİLMEMESİ (Kurumca Sigortalının Sürekli İş Göremez Duruma Gelip Gelmediğinin Gelmişse Oranının Belirlenmesi İçin Olayın SGK Başkanlığınca İş Kazası Niteliğinde Olup Olmadığının Tespitinin Ön Sorun Olduğu)

* SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANI (Olayın Kurumca İş Kazası Olduğunun Kabul Edilmesi Halinde Davacıya Kuruma Müracaat Ederek Sürekli İş Göremezlik Oranının Belirlenmesi İçin Önel Vermek ve Olayın İş Kazası Olduğunun ve Oranının Tespitinden Sonra Karar Vermek Gerektiği - Tazminat Talebi) 5510/m.13, 18

ÖZET : Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminat ile işçilik alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. İş kazası olduğu iddia olunan olayın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği anlaşılmaktadır. Kurumca sigortalının sürekli iş göremez duruma gelip gelmediğinin gelmiş ise oranının belirlenmesi için öncelikle zararlandırıcı olayın SGK Başkanlığınca iş kazası niteliğinde olup olmadığının tespiti ön sorundur. Davacıya iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumuna ihbarda bulunmak, olayın Kurumca iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ve hak alanını etkileyeceğinden işveren aleyhine “iş kazasının tespiti” davası açması için önel vermek, tespit davasını bu dava için bekletici sorun yaparak çıkacak sonuca göre, olayın Kurumca iş kazası olduğunun kabul edilmesi halinde ise davacıya Kuruma müracaat ederek sürekli iş göremezlik oranının belirlenmesi için önel vermek, olayın iş kazası olduğunun ve sürekli iş göremezlik oranının tespitinden sonra çıkacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir.

DAVA : Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminat ile işçilik alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktanve Tetkik Hakimi Kezban Gamze Aseflertarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : 1-6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 1. ve 3.maddelerine göre uygulanmaya devam edilmekte olan HUMK`nun 427. maddesine göre 2012 yılında mahkemelerce verilecek kararların temyiz edilebilmesi için, temyize konu dava değerinin 1.690,00 TL.’sini geçmesi gerekir.

Somut olayda,temyiz konusu dava değeri, kıdem tazminatı için 1.623,60 TL, ihbar tazminatı için 897,97 TL, yıllık izin alacağı için508,15 TL’dir.

Bu durumda hüküm kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin alacağı yönünden kesin nitelik taşıdığından 1.6.1990 gün ve 1989/3 E. 1990/4 K. Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı da göz önünde tutularak davalının temyiz dilekçesinin reddi gerekir.

Yukarıdaki nedenlerle davalının temyiz dilekçesinin REDDİNE,

2-Dava, iş kazasına uğrayan davacının maddi vemanevi zararlarının giderilmesi ile işçilik alacağı istemine ilişkindir.

Mahkeme, davacının davasınınkısmen kabulü ile, davacının 1,623,60 TL kıdem tazminatı alacağının olduğunun tespiti ile 1.623,60 TL kıdem tazminatının iş akdinin fesih edildiği 06/08/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz altanda kalmamak koşuluyla bankalarca mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının 897,97 TL ihbar tazminatı alacağı olduğunun tespiti ile 897,97 TL ihbar tazminatını dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının 508,15 TLyıllık izinalacağı olduğunun tespiti ile 508,15 TL yıllık izinalacağınındava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 10.000,00 TLmanevi tazminatın kaza tarihi olan 13/05/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikde davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar vermiştir.

5510 sayılı Yasa’nın 13.maddesinde “iş kazasının 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5.madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile bildirilmesinin zorunlu olduğu, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde iş kazasının öğrenildiği tarihten başlayacağı, Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabileceği” bildirilmiştir.

Öte yandan, 5510 sayılı Yasa’nın 18.maddesinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; iş kazası nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verileceği, 19. maddesinde iş kazası sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanacağı bildirilmiştir.

Somut olayda iş kazası olduğu iddia olunan olayın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği anlaşılmaktadır.Kurumca sigortalının sürekli iş göremez duruma gelip gelmediğinin gelmiş ise oranının belirlenmesi için öncelikle zararlandırıcı olayın SGK Başkanlığınca iş kazası niteliğinde olup olmadığının tespiti ön sorundur.

İş kazasının tespiti ile ilgili ihtilaf Sosyal Güvenlik Kurumunun hak alanını doğrudan ilgilendirmekte olup tazminat davasında Kurum taraf değildir.

Yapılacak iş; davacıya iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumuna ihbarda bulunmak, olayın Kurumca iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ve hak alanını etkileyeceğinden işveren aleyhine “iş kazasının tespiti” davası açması için önel vermek, tespit davasını bu dava için bekletici sorun yaparak çıkacak sonuca göre, olayın Kurumca iş kazası olduğunun kabul edilmesi halinde ise davacıya Kuruma müracaat ederek sürekli iş göremezlik oranının belirlenmesi için önel vermek, olayın iş kazası olduğunun ve sürekli iş göremezlik oranının tespitinden sonra çıkacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre manevi tazminat davası yönünden sair hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 16.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube