Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/7435

K. 2012/12810

T. 17.4.2012

• VADE TARİHİNİN TANZİM TARİHİNDEN ÖNCEKİ BİR TARİH OLMASI ( Kambiyo Senedi Vasfı Bulunmayışı )

• KAMBİYO VASFI BULUNMAYAN BİR SENET ( Vade Tarihi Tanzim Tarihinden Önceki Bir Tarihi Gösteren Senet )

• TAKİBİN İPTALİ ( Vade Tarihi Tanzim Tarihinden Önceki Bir Tarihi Gösteren Senedin Kambiyo Niteliğinde Olmaması )

• PARAFLANMAYAN DÜZELTMELER ( Tahrifat Niteliğinde Olacağı - Yapılmamış Sayılacağı )

ÖZET : Somut olayda, takip dayanağı senette rakamla vade kısmına "30.01.2011" tarihinin yazıldığı, 2011 yılının son rakamı olarak görünen "1" rakamının altında "0" rakamının yer aldığı, böylece bononun vade kısmının yıl hanesinde düzeltmenin olduğu, ancak keşideci tarafından atılmış herhangi bir parafın bulunmadığı, bononun tanzim tarihinin 23.11.2010 olup, vadenin düzeltilmemiş haliyle tanzim tarihinden önceki bir tarihi ( 30.01.2010 tarihini ) taşıdığı hususunda taraflar arasında bir uyuşmazlığın bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bonoda paraflanmayan düzeltmeler tahrifat niteliğinde olup, yapılmamış sayılacağından, dolayısıyla bu haliyle senedin vade tarihinin tanzim tarihinden önceki bir tarih olması sebebiyle bono niteliğinde ( kambiyo senedi vasfında ) olmadığı anlaşılmaktadır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : Alacaklı vekili tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatılmış, borçlu, takip dayanağı senedin vade tarihinde tahrifat yapıldığını, tahrifatsız haline göre vade tarihinin keşide tarihinden önce olduğunu, dolayısıyla senedin kambiyo vasfında olmadığını ileri sürerek takibin iptalini istemiştir.

T.T.K.nun 690. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken aynı kanunun 615. maddesinde: "Bir poliçe, görüldüğünde, görüldüğünden muayyen bir müddet sonra, keşide gününden muayyen bir müddet sonra, muayyen bir günde ödenmek üzere keşide olunabilir. Vadesi başka şekilde yazılan veya birbirini takip eden vadeleri gösteren poliçeler batıldır..." düzenlemesi yer almaktadır.

Somut olayda, takip dayanağı senette rakamla vade kısmına "30.01.2011" tarihinin yazıldığı, 2011 yılının son rakamı olarak görünen "1" rakamının altında "0" rakamının yer aldığı, böylece bononun vade kısmının yıl hanesinde düzeltmenin olduğu, ancak keşideci tarafından atılmış herhangi bir parafın bulunmadığı, bononun tanzim tarihinin 23.11.2010 olup, vadenin düzeltilmemiş haliyle tanzim tarihinden önceki bir tarihi ( 30.01.2010 tarihini ) taşıdığı hususunda taraflar arasında bir uyuşmazlığın bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda. T.T.K.nun 690. maddesi göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken, T.T.K.nun 615. maddesine göre, bonoda paraflanmayan düzeltmeler tahrifat niteliğinde olup, yapılmamış sayılacağından, dolayısıyla bu haliyle senedin vade tarihinin tanzim tarihinden önceki bir tarih olması sebebiyle bono niteliğinde ( kambiyo senedi vasfında ) olmadığı anlaşılmaktadır.

O halde İ.İ.K.nun 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.nun 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 17.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

BAYTOK HUKUK BÜROSU

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube