Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/28705

K. 2012/12762

T. 17.04.2012

• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Kararın 2942 S.K. Gçc. Md. 6’nın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Verildiği/Maddenin Uyuşmazlığa Uygulanacağı - Belediyenin Hak Mal ve Alacaklarının Haczedilemeyeceğinin Gözetileceği )

• KANUN DEĞİŞİKLİĞİ VE YÜRÜRLÜĞÜ ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Talebi - Kararın 2942 S.K. Gçc. Md. 6’nın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Verildiğinin Gözetileceği )

• HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Talebi/ Kararın 2942 S.K. Gçc. Md. 6’nın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Verildiği - Belediyenin Hak Mal ve Alacaklarının Haczedilemeyeceği/Şikayetin Kabulü Gerektiği )

• BELEDİYENİN MAL VE HAKLARININ HACZİ ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Talebi/ Kararın 2942 S.K. Gçc. Md. 6’nın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Verildiği - Belediyenin Hak Mal ve Alacaklarının Haczedilemeyeceği/Şikayetin Kabul Edileceği )

ÖZET : Alacaklının takibine dayanak yaptığı Asliye Hukuk Mahkemesi`nin kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminata ilişkin ilamının karar tarihi, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu`nun geçici 6. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonrasına ilişkindir. Maddenin olayda uygulanması gerekmektedir. Haczedilmezliğe ilişkin şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Yeliz Aziz Peker tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 30.06.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5999 Sayılı Yasanın 1. maddesi ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu`na eklenen geçici 6. maddenin 8. fıkrasında; evvelce açtıkları davalar sonunda tazminat almaya hak kazanmış veya süre dışındaki sebeplerden dolayı davaları reddedilmiş olanlar hakkında bu madde hükümlerinin uygulanmayacağı, son fıkrasında ise bu madde uyarınca ödenecek olan tazminatın tahsili sebebiyle idarelerin mal, hak ve alacaklarının haczedilemeyeceği düzenlenmiştir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu`nun geçici 6. maddesinin son fıkrasında yer alan haczedilmezliğe ilişkin düzenleme, anılan maddenin yürürlük tarihinden sonra ve bu maddeye göre uzlaşma prosedürü uygulanması sonucunda uzlaşma tutanağı ile ya da mahkeme ilamı ile tazminat ödenmesine karar verilmesi durumunda, anılan tazminatın tahsili için yapılacak icra takiplerine ilişkindir. Maddenin yürürlük tarihi olan 30.06.2010 tarihinden önce hüküm altına alınmış kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat alacakları ise anılan madde kapsamında bulunmadığından, böyle bir alacağın tahsili amacıyla yapılan icra takipleri nedeniyle bu maddenin son fıkrasında yer alan haczedilmezliğe ilişkin hükmün uygulanması mümkün değildir.

Somut olayda, alacaklının takibine dayanak yaptığı Kartal 3. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminata ilişkin ilamının karar tarihi 29.12.2010 olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu`nun geçici 6. maddesinin yürürlüğe girdiği 30.06.2010 tarihinden sonrasına ilişkindir. Bu durumda, anılan maddenin olayda uygulanması gerekmektedir.

O halde mahkemece, haczedilmezliğe ilişkin şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA), 17.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

BAYTOK HUKUK BÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube