Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6417

K. 2012/23441

T. 4.7.2012

* ALONJ ÜZERİNE YAPILAN İBRAZIN GEÇERLİ OLMASI (İbraz Kaşesinin Alonj Üzerine Basıldığı/Türk Ticaret Kanunu`nda ve Çek Kanunu`nda İbrazın Alonj Üzerine Yapılamayacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı - Çekin Kambiyo Senedi Vasfı Bulunduğu)

* SENEDİN ARKA YÜZÜNE YAPILACAK İŞLEMLER İÇİN YER KALMAMASI (Senede Uzunlamasına Eklenen Alonj Üzerinde Yapılacak Her Türlü İşlemin Senedin Arkasına Yazılmış Sayılacağı - Çekin Kambiyo Senedi Vasfını Yitirmediği)

* İBRAZ KAŞESİNİN ALONJ ÜZERİNE BASILMASI (Kambiyo Senetlerinin Arka Yüzüne Yapılacak İşlemler İçin Yer Kalmadığı Zaman Senede Uzunlamasına Eklenen Alonj Üzerinde Yapılacak Her Türlü İşlemin Senedin Arkasına Yazılmış Sayılacağı - Geçerli Olduğu)

* ÇEKE DAYALI TAKİBE İTİRAZ (Alonj Üzerinde Yapılacak Her Türlü İşlemin Senedin Arkasına Yazılmış Sayılacağı/Alonj Üzerine Yapılan İbrazın Geçerli Olacağı - Çekin Kambiyo Senedi Vasfı Bulunduğu/Çekin Kambiyo Vasfında Olmadığına Karar Verilemeyeceği)

* ÇEKİN KAMBİYO VASFI (Alonj Üzerinde Yapılan İşlemlerin Geçerli Olması Nedeniyle Dava Konusu Çekin Kambiyo Senedi Vasfının Devam Ettiği - Çekte İbraz Kaşesinin Alonj Üzerine Basılabileceği/Alonj Üzerine Yapılan İbrazın Geçerli Olduğu)

* ALONJ (Türk Ticaret Kanunu`nda ve Çek Kanunu`nda İbrazın Alonj Üzerine Yapılamayacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı - Alonj Üzerine Yapılan İbrazın Geçerli Olduğu) 2004/m. 168,170 6762/m.607

ÖZET: Dava, çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte itiraza ilişkindir. Kambiyo senetlerinin arka yüzüne yapılacak işlemler için yer kalmadığı zaman, senede uzunlamasına eklenen alonj üzerinde yapılacak her türlü işlem senedin arkasına yazılmış sayılmaktadır.Türk Ticaret Kanunu`nda ne de Çek Kanunu`nda ibrazın alonj üzerine yapılamayacağına dair bir düzenleme bulunmadığından alonj üzerine yapılan ibraz geçerlidir. Takip konusu çekte ibraz kaşesinin çekin ön veya arka yüzüne yapılması gerektiği halde alonj üzerine basıldığı, bu sebeple çekin kambiyo vasfında olmadığı gerekçesiyle iptali hatalıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi İshak Kılavuz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : 27.2.2008 keşide tarihli çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte itiraz eden borçlular vekili, çekin çalındığını, İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesi`nce çekin iptal edildiğini, keşidecinin çek bedelini lehtara ödediğini, çekte keşide tarihinde tahrifat yapıldığını ileri sürerek takibin iptalini istemiş, mahkemece takip konusu çekte ibraz kaşesinin çekin ön veya arka yüzüne yapılması gerektiği halde alonj üzerine basıldığı, bu sebeple çekin kambiyo vasfında olmadığı gerekçesiyle takibin iptaline karar verildiği görülmüştür.

Kambiyo senetlerinin (poliçe, bono, çek) arka yüzüne yapılacak işlemler için yer kalmadığı zaman, senede uzunlamasına eklenen kâğıda alonj denmekte ve alonj üzerinde yapılacak her türlü işlem senedin arkasına yazılmış sayılmaktadır. Ne Türk Ticaret Kanunu`nda ne de Çek Kanunu`nda ibrazın alonj üzerine yapılamayacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda alonj üzerine yapılan ibraz geçerlidir. Mahkemece bu sebeple çekin vasfına yönelik istemin reddiyle borçluların diğer itirazları hakkında inceleme yapılması gerekirken yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube