Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/25225

K. 2012/9634

T. 27.3.2012

• HESAP ÖZETİNE İTİRAZ ETME ( İcra Emrinin İptaline Karar Verilemeyeceği )

• İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Hesp Özetine İtiraz Edilmesi Halinde Gönderilen İcra Emrinin İptaline Karar Verilemeyeceği )

• BANKA LEHİNE VERİLEN LİMİTLİ İPOTEK ( Borçlu Şirketin Borçlarını Teminat Amaçlı - Alacaklının İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Yapmasının Hukuka Uygun Olduğu )

• İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Banka Lehine Borçlu Şirketin Borçlarını Teminat Amaçlı Limitli İpotek Verildiği - Kat İhtarının 2004 S.K. Md. 150/ı Anlamında İhtar Olduğu/Takibin Hukuka Uygun Olduğu )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Banka Lehine Borçlu Şirketin Borçlarını Teminat Amaçlı Limitli İpotek Verildiği - Borçluların Hesap Kat İhtarına Süresinde İhtarnamesiyle İtiraz Ettikleri/Gerektiğinde Bilirkişi Aracılığı İle İnceleme Yapılacağı )

ÖZET : Hesap özetine itiraz edilmesi halinde, gönderilen icra emrinin iptaline karar verilemez. Ancak madde hükmü gereğince icra mahkemesince inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilir. İpotek akit tablosunun incelenmesinde; borçlu şirket lehine; açılmış veya açılacak, doğmuş veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere alacaklı banka lehine limitli ipotek verilmiştir. Kat İhtarı, İİK.nun 150/ı maddesinde açıklanan ihtar anlamında olmakla, alacaklının ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip yapmasında yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır. Ancak borçlular hesap kat ihtarına süresinde ihtarnamesiyle itiraz ettiklerine göre, mahkemece İİK.nun 68/b maddesi çerçevesinde, gerektiğinde bilirkişi aracılığı ile inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşüldü:

KARAR : İİK’ nun 150/ı maddesinde; "Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi veya gayrinakdi bir krediyi kullandıran tarafın ibraz ettiği ipotek akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva etmese dahi, krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafa ait cari hesabın kesilmesine veya kısa, orta, uzun vadeli kredi hesabının muaccel kılınmasına ilişkin hesap özetini veya gayrinakdi kredinin ödenmiş olması nedeniyle tazmin talebini veya borcun ödenmesine ilişkin ihtarı noter aracılığıyla krediyi kullanan tarafa, kredi sözleşmesinde yazılı veya ipotek akit tablosunda belirtilen adrese göndermek suretiyle tebliğ edildiğini veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığını gösteren noterden tasdikli bir sureti icra müdürüne ibraz ederse, icra müdürü 149. madde uyarınca işlem yapar. Şu kadar ki krediyi kullanan tarafın hesap özetine ve borcun ödenmesine ilişkin ihtara yada gayrinakdi kredi nedeniyle tazmin talebini, kendisine tebliğ edildiği veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde noter aracılığıyla itiraz etmiş olduğunu ispat etmek suretiyle tetkik merciine şikayette bulunmak hakkı saklıdır. Bu takdirde krediyi kullandıran taraf alacağını 68/b maddesi çerçevesinde diğer belgelerle ispatlayabiliyorsa, krediyi kullanan tarafın şikayeti reddedilir..." düzenlemesine yer verilmiştir. Bu nedenle hesap özetine itiraz edilmesi halinde, gönderilen icra emrinin iptaline karar verilemez. Ancak madde hükmü gereğince icra mahkemesince inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilir.

 Somut olayda; dayanak ipotek akit tablosunun incelenmesinde; borçlu şirket lehine; açılmış veya açılacak, doğmuş veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere alacaklı banka lehine 200.000,00 TL. limitli ipotek verilmiştir. Kadıköy 14. Noterliğinin 24.08.2009 tarih ve 18916 yevmiye no`lu borçlulara gönderilen hesap kat İhtarı, İİK.nun 150/ı maddesinde açıklanan ihtar anlamında olmakla, alacaklının ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip yapmasında yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır. Ancak borçlular hesap kat ihtarına süresinde Beyoğlu 8. Noterliği`nin 27.08.2009 tarih ve 14940 yevmiye no`lu ihtarnamesiyle itiraz ettiklerine göre, mahkemece yapılması gereken iş, İİK.nun 68/b maddesi çerçevesinde, gerektiğinde bilirkişi aracılığı ile inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA), 27.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

BAYTOK HUKUK BÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube