Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/16983

K. 2012/8706

T. 20.3.2012

• İMZA İNKARI ( Kambiyo Senedine Dayalı Haciz Yoluyla Takip/Takibin İptali Talebi - Davacının Aynı Zamanda Menfi Tespit Davası ve Sahteciliğe İlişkin Kamu Davası da Açtığı/Senedin Herhangi Bir İşleme Alınmamasına Karar Verilerek Takibin Durdurulacağı )

• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( İmza İnkarına Dayalı Takibin İptali Talebi - Davacının Aynı Zamanda Menfi Tespit Davası ve Sahteciliğe İlişkin Kamu Davası da Açtığı/Senedin Herhangi Bir İşleme Alınmamasına Karar Verilerek Takibin Durdurulmasına Hükmedileceği )

• SAHTECİLİK DAVASI ( İmza İnkarına Dayalı Takibin İptali Talebi - Davacının Aynı Zamanda Menfi Tespit Davası ve Sahteciliğe İlişkin Kamu Davası da Açtığı/Senedin Herhangi Bir İşleme Alınamayacağı )

• MENFİ TESPİT DAVASI ( İmza İnkarına Dayalı Takibin İptali Talebi - Davacının Aynı Zamanda Menfi Tespit Davası ve Sahteciliğe İlişkin Kamu Davası da Açtığı/Senedin Herhangi Bir İşleme Alınamayacağı )

ÖZET : Borçlu hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatılmış, 10 örnek ödeme emri tebliği üzerine, borçlu vekili takip dayanağı senetteki imzanın müvekkili tarafından başka bir amaçla atılmış olduğunu, bu imzanın çalışanı tarafından kullanılarak bilgisayar ortamında takip dayanağı bononun oluşturulduğunu belirterek borca itiraz etmiş, takibin iptalini istemiştir.

Borçlu icra mahkemesine bu başvurusu dışında menfi tespit davası açmış olup, ayrıca takip dayanağı bono hakkında dava dışı lehtar ile alacaklı hakkında Ceza Mahkemesi`nde sahtecilik suçu kapsamında kamu davası bulunduğu da görülmektedir. Bu durumda anılan konuda bir karar verilinceye kadar, senet herhangi bir işleme esas alınamaz. Takibin durdurulmasına karar verilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Temyiz dilekçesi veren L. E.`in dosyada taraf sıfatı olmayıp temyiz isteminde bulunamayacağından temyiz itirazlarının REDDİNE,

2- Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlunun temyiz itirazlarının REDDİNE;

3- Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Borçlu hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatılmış, 10 örnek ödeme emri tebliği üzerine, borçlu vekili takip dayanağı senetteki imzanın müvekkili tarafından başka bir amaçla atılmış olduğunu, bu imzanın çalışanı tarafından kullanılarak bilgisayar ortamında takip dayanağı bononun oluşturulduğunu belirterek borca itiraz etmiş, takibin iptalini istemiştir.

Borçlu icra mahkemesine bu başvurusu dışında İzmir 1.Asliye Ticaret Mahkemesi`nin 2009/592 esas sayılı dosyasıyla menfi tespit davası açmış olup, ayrıca takip dayanağı bono hakkında dava dışı lehtar ile alacaklı hakkında İzmir 7.Ağır Ceza Mahkemesi`nin 2010/162 sayılı dosyasında sahtecilik suçu kapsamında kamu davası bulunduğu da görülmektedir. Bu durumda 6100 Sayılı HMK 209/1 maddesi uyarınca, anılan konuda bir karar verilinceye kadar, senet herhangi bir işleme esas alınamaz. İcra takibinin yukarıda yer verilen madde doğrultusunda durdurulması gerekirken, istemin imza itirazı olarak vasıflandırılıp, imza incelemesi yapılarak İİK.nun 170/3. maddesi gereğince sonuca gidilmesi doğru değil ise de, sonuçta takibin durdurulması kararı verildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması yoluna gidilmiştir.

 SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda 3 nolu bentte yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), 18.40 TL onama harcının mahsubuna, bakiye 2,75 TL`nin temyiz edenden alınmasına, 20.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 BAYTOK HUKUK BÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube