Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

DAVANIN YENİLENMESİNDEN SONRA İKİ DEFA TAKİPSİZ BIRAKILMASI

 

T.C
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2013/6266
Karar No: 2013/6492


PET ŞİŞE 1,5 LİTRELİK HAZIR SUDAN SİNEK ÇIKMASI, YENİLEME...


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı vekili müvekkilinin satın aldığı 1,5 litrelik paket içerisinde kapağı açılmamış, üretim ve sorumluluğu davalıya ait su içerisinde sinek bulunduğunu, bu durumun noter ihtarnamesi ile davalıya bildirildiğini, müvekkilinin yıllardır bu markaya güvenerek bu marka su tükettiğini, suyun içerisinde sinek gördüğünde şok olduğunu, sağlıksız yiyecek ve içeceklerin kişilerin zehirlenme ve ölümlerine sebebiyet verebileceğinden bahisle, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, 1000 TL maddi ve 50000 TL manevi tazminat talep etmiştir.

Davalı, müvekkil şirketin mevzuata uygun üretim yaptığını, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından denetlendiklerini, müvekkil şirketçe üretilen suların piyasada muhtelif satıcılar veya son tüketici tarafından kötü muhafaza edilmesinden üretici firmanın sorumlu olmadığını bu nedenle kusur atfedilemeyeceği, savunmalarına ters düşmemek kaydıyla davacının manevi tazminat talebinin haksız ve mesnetsiz olduğunu, maddi tazminat talebinin ise fahiş olduğunu bu nedenle davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davacının açtığı davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, 14/12/2010 tarihli celsede davayı takipsiz bırakmış; bilahare yenilenen davada 13/03/2013 tarihli 7. Celsede davayı yeniden takip etmemiştir. Mahkemece aynı celsede davanın ikinci kez takip edilmemesi nedeniyle HMK 150/6 hükmü gereğince açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Dava tarihi itibariyle uygulanması gereken 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 409 maddesinin 6. fıkrasında; ` birinci ve ikinci fıkralar gereğince işlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava, ilk yenilemeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksi halde beşinci fıkra hükmü uygulanacağı, yani davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği,` belirtilmiştir. Görüldüğü gibi davanın açılmamış sayılmasına karar verilebilmesi için davanın ilk yenilemeden sonra iki defa takipsiz bırakılması gerekir. Başka bir deyişle bir dava ancak iki kez yenilenebilir. Dava, üçüncü kez takipsiz bırakılırsa açılmamış sayılır. Somut olayda davacının davasını ilk yenilemeden sonra 13/03/2012 tarihli son celsede hazır bulunmayarak bir defa takipsiz bıraktığı anlaşılmıştır. Bu durumda mahkemece 13/03/2012 tarihli celsede dosyanın işlemden kaldırılması gerekirken, davanın ikinci kez takip edilmediği gerekçesiyle açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 15.03.2013 gününde oybirliğiyle ka  BAYTOK HUKUK BÜROSU
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube