Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
 Yargıtay 13. Ceza Dairesi 
Esas Numarası: 2012/12718
Karar Numarası: 2012/21996 
 
HARÇ YATIRILMAKSIZIN KARARIN TEMYİZ EDİLMESİ...
 
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
 
31.03.2011 günlü 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıy¬la Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13. maddesiyle de¬ğiştirilen Harçlar Kanunu’nun (1) sayılı tarifesinin mahkeme harçları bölü¬münün “Temyiz, istinaf ve itiraz harçları” kısmındaki “Yargıtay Ceza Daire¬lerine yapılacak temyiz başvurularında 40,00 TL temyiz harcı alınacağına” ilişkin (b) fıkrasının 29.12.2011 gün ve 28157 sayılı Resmi Gazete’de ya¬yımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 20.10.2011 tarih ve 2011/54-142 E.K. sayılı kararı ile iptal edildiğinin ve iptal hükmünün 29.06.2012 tarihinde yürürlüğe girdiği ve 26.12.2011 tarihli dilekçe ile harç yatırılmaksızın kararın temyiz edildiği anlaşılmış ise de;
 
TC Anayasası’nın 90/5. maddesi uyarınca “usulüne göre yürürlüğe ko¬nulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir... Usulüne göre yü¬rürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuş¬mazlıklarda milletlerarası antlaşmalar esas alınır.”
 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi ile Anaya¬samızın 36. maddesi Hak Arama Özgürlüğünü güvence altına al¬mıştır. “(Temyiz) kanun yoluna başvurma hakkı da” hak arama öz¬gürlüğünün bir parçasıdır.” Harçlar Kanunu’nun 13. maddesinde düzen¬lenen ceza yargılamasındaki temyiz başvuru harcı hükmü, sanığın harçsız temyiz başvurusu yaptığı tarihte Anayasa Mahkemesi tarafından AİHS’nin 6. ve Anayasa’nın 36. maddelerine aykırılık nedeniyle iptal edilmiş olmakla bir¬likte henüz iptal kararı yürürlüğe girmemiştir.
 
Ancak, AİHS’nin 6. maddesi hükmü, Anayasa’nın 153/5. ve Harçlar Kanunu’nun 13. maddesi ile çelişmekte ise de; Anayasa’nın 90/5. maddesi hükmü uyarınca sözleşme hükümleri üstün tutulup, sanığın harçsız temyiz başvurusu süresinde ve geçerli kabul edil¬mekle temyiz isteminin reddine ilişkin Kayseri Beşinci Asliye Ceza Mahkemesi’nin 02.02.2012 tarih ve 2011/630 Esas, 2011/840 Karar sayılı ek kararı kaldırılarak yapılan incelemede;
 
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde ince¬lenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre sanık Harun’un temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak (ONANMASINA) 18.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
BAYTOK HUKUK BÜROSU
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube