Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
.C
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2012/29089
Karar Numarası: 2013/4258
Karar Tarihi:22.2.2013


HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI, ALACAK DAVASI, HUKUKİ NİTELEME

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, 27.01.2010 tarihinde davalı bankadan konut kredisi kullanırken, komisyon ve yapılandırma adı altında toplam 2.800 TL tahsil edildiğini, alınan bedellerin iadesi için Tüketici Hakem Heyetine müracaat ettiğini ve lehine karar verildiğini ileri sürerek tahsil edilen ücretlerin iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, Davanın kısmen kabulüne, K... Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti`nin 2011/519 nolu kararının 403,20 TL ve 156,62 TL`lik sigorta primine ilişkin kısmının iptaline, Kararın diğer kısımlarının aynen onaylanmasına karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

6100 sayılı HMK 297 maddesi gereğince; hükümde, Tarafların iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebeplerinin yer alacağı, belirtildikten sonra, hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekli olduğu belirtilmiştir. Eldeki dava alacak davası olarak açılmış olmasına rağmen mahkemece davanın Hakem Heyeti Kararına itiraz davası olarak nitelenmek suretiyle hüküm tesis edilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 22.2.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  BAYTOK HUKUK BÜROSU
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube