Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/32007

K. 2012/18441

T. 30.5.2012

• İHALEYE İLİŞKİN KDV VE DAMGA VERGİSİ ( İcra Dairesinin Bu Vergilerin Mükellefi Sıfatı İle Yaptığı İzlemlerden Doğan İhtilafların Çözüm Yerinin Vergi Mahkemesi Olduğu )

• YARGI YOLUNUN BELİRLENMESİ ( İcra Dairesinin Kdv ve Damga Vergilerinin Mükellefi Sıfatıyla Yaptığı İzlemlerden Doğan İhtilafların Çözüm Yerinin Vergi Mahkemesi Olduğunun Gözetileceği - İcra Mahkemesince Şikayet Dilekçesinin Yargı Yolu Nedeni İle Reddedileceği )

• ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN YARGI YOLU NEDENİ İLE REDDİ ( İcra Dairesinin Kdv ve Damga Vergilerinin Mükellefi Sıfatıyla Yaptığı İzlemlerden Doğan İhtilafların Çözüm Yerinin Vergi Mahkemesi Olduğunun Gözetileceği - İcra Hukuk Mahkemesince Şikayet Dilekçesinin Yargı Yolu Nedeni İle Reddedileceği )

ÖZET : İcra dairesinde ihale gerçekleştirildikten sonra, ihaleye ilişkin KDV ve damga vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri bu verginin mükellefi sıfatı ile icra dairesi tarafından yürütülmektedir. Bu durumda icra dairesinin anılan vergilerin mükellefi sıfatı ile yaptığı izlemlerden doğan ihtilafların çözüm yeri de vergi mahkemeleri olmaktadır. O halde icra mahkemesince yargı yolu nedeni ile şikayet dilekçesinin reddi yerine davanın görev yönünden reddine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahfeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Melikşah Şener tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra ipin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İcra dairesinde ihale gerçekleştirildikten sonra, ihaleye ilişkin KDV ve damga vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri bu verginin mükellefi sıfatı ile icra dairesi tarafından yürütülmektedir. Bu durumda icra dairesinin anılan vergilerin mükellefi sıfatı ile yaptığı izlemlerden doğan ihtilafların çözüm yeri de vergi mahkemeleri olmaktadır. O halde icra mahkemesince yargı yolu nedeni ile şikayet dilekçesinin reddi yerine davanın görev yönünden reddine karar verilmesi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Gaziosmanpaşa İcra Hukuk Mahkemesinin 26.10.2011 tarih ve 2011/980 E., 2011/1088 K. sayılı kararının hüküm bölümünün 1 nolu bendinin tamamının karar metninden çıkarılarak yerine "şikayet dilekçesinin yargı yolu nedeni ile reddine" ibarelerinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK. 366 ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 30.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

BAYTOK HUKUK BÜROSU 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube