Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) MİRASIN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİREREK TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Murisin Mirasçısı Sıfatıyla İcra Takibi Yapılan Borçlunun İcra Mahkemesinden Talep Edebileceği - Borçlunu

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/28724

K. 2013/4913

T. 19.2.2013

• MİRASIN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİREREK TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Murisin Mirasçısı Sıfatıyla İcra Takibi Yapılan Borçlunun İcra Mahkemesinden Talep Edebileceği - Borçlunun Bu Başvurusunun 2004 S.K. Md.16 Kapsamında Şikayet Olarak Kabul Edileceği ve Süreye Tabi Olmadığı )

• TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Murisin Mirasçısı Sıfatıyla İcra Takibi Yapılan Borçlunun İcra Mahkemesinden Mirasın Reddedildiğini Bildirerek Takibin İptalini Talep Edebileceği - İstemin Süreden Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• MURİSİN MİRASÇISI SIFATIYLA TAKİP YAPILAN BORÇLUNUN MİRASI REDDETMESİ ( İcra Mahkemesinden Mirasın Reddedildiğini Bildirerek Takibin İptalini Talep Edebileceği - Bu Konudaki Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )

2004/m.16

ÖZET : Murisin mirasçısı sıfatıyla icra takibi yapılan borçlu, mirası reddettiğini bildirerek hakkındaki takibin iptalini icra mahkemesinden isteyebilir. Mirasçı sıfatı ile hakkında takip yapılan borçlunun bu başvurusu, İİK.nun 16.maddesi kapsamında şikayet olarak kabul edilmelidir. Bu konudaki şikayet süreye de tabi değildir. İstemin süreden reddi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu S... tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı vekili tarafından, takip dayanağı bonoların keşidecisi olan İ.`ün mirasçıları sıfatı ile şikayetçi borçlular hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, örnek 10 nolu ödeme emrinin borçlulardan S.`e 09.06.2012 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür.

Borçlular vekili 25.06.2012 tarihinde icra mahkemesine başvurarak, murisin mirasını reddettiklerini belirterek takibin iptalini talep etmiştir.

Murisin mirasçısı sıfatıyla icra takibi yapılan borçlu, mirası reddettiğini bildirerek hakkındaki takibin iptalini icra mahkemesinden isteyebilir. Mirasçı sıfatı ile hakkında takip yapılan borçlunun bu başvurusu, İİK.nun 16.maddesi kapsamında şikayet olarak kabul edilmelidir. Bu konudaki şikayet ise taraf ehliyetine ilişkin olup, kamu düzeni ile ilgili olduğundan, İİK.nun 16/2.maddesi uyarınca süreye de tabi değildir.

Somut olayda, icra mahkemesine ibraz edilen Sulh Hukuk Mahkemesi`nin 18.07.2012 tarih ve 2012/731-951 sayılı kararı ile muris İ.`ten intikal eden mirasın davacı S., O. ve E. tarafından kayıtız şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verildiği anlaşılmıştır.

O halde mahkemece borçlulardan S. yönünden de şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin süreden reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu S.`ün temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

n Bu Başvurusunun 2004 S.K. Md.16 Kapsamında Şikayet Olarak Kabul Edileceği ve Süreye Tabi Olmadığı )
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube