Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/580

K. 2011/3176

T. 10.3.2011

• İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Takip Alacaklısının Rehin Alacağından Önce Gelen Alacak Bulunmadığı Anlaşıldığına ve İhale Bedeli de Alacak Miktarından Az Olduğuna Göre Alacaklı Satış Bedelini Ödemekten Kaçınabileceği )

• İHALE BEDELİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Takip Alacaklısının Rehin Alacağından Önce Gelen Alacak Bulunmadığı Anlaşıldığına ve İhale Bedeli de Alacak Miktarından Az Olduğuna Göre Alacaklı Satış Bedelini Ödemekten Kaçınabileceği )

• TAKİP ALACAKLISININ REHİN ALACAĞINDAN ÖNCE GELEN ALACAK BULUNMAMASI ( İhale Bedeli de Alacak Miktarından Az Olduğuna Göre Alacaklı Satış Bedelini Ödemekten Kaçınabileceği )

ÖZET : İhale alıcısı, takip alacaklısı olması ve kendisinden önce gelen başka alacaklı bulunmaması halinde, satış bedelinin alacağına mahsup edilmesini isteyebilir ve alacağı oranında satış bedelini ödemekten kaçınabilir. Satışa çıkarılan taşınmazın, alacaklı tarafından alacağına mahsuben alınmak istenmesi ve taşınmazın üzerinde alıcının yaptığı takip sebebiyle koydurduğu hacizden önce konulmuş başka haciz bulunması halinde, ileride sıra cetveli yapılması gerekeceğinden, alacaklının, alacağının ihale bedelini karşılayıp karşılamadığı saptanıp ve dolayısıyla alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilmesi halinde bu farkı yatırması istenmelidir.

Alacaklının satışa konu taşınmaz üzerindeki ipotek hakkına dayalı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlattığı takipte ...TL`ye taşınmazı aldığı ve ihale bedelinin alacağı karşılamadığı görülmektedir. Taşınmazın dosyada mevcut tapu kaydının incelenmesinde, takip alacaklısının, rehin alacağından önce gelen alacak bulunmadığı anlaşıldığına ve ihale bedeli de alacak miktarından az olduğuna göre, yukarda açıklanan kural gereğince, alacaklı satış bedelini ödemekten kaçınabilir. Takip alacaklısının borcu nedeniyle, takip alacağına haciz konulması anılan kuralı değiştirmez. Bu durumda, icra müdürlüğünce, ihale bedelinin yatırılmasına ilişkin kararı usulsüz olup, mahkemece, şikayetin kabulü gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi alacaklı vekilinin, borçlu aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başlattığı ipotekli taşınmazın, birinci satış günü olan 28.9.2010 tarihinde 89.000,00 TL`ye alacaklıya alacağa mahsuben ihale edildiği, alacaklı vekilinin ihale bedelinin yatırılması için on günlük süre verildiğinden bahisle peşin ödeme kararının iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İhale alıcısı, takip alacaklısı olması ve kendisinden önce gelen başka alacaklı bulunmaması halinde, satış bedelinin alacağına mahsup edilmesini isteyebilir ve alacağı oranında satış bedelini ödemekten kaçınabilir. Satışa çıkarılan taşınmazın, alacaklı tarafından alacağına mahsuben alınmak istenmesi ve taşınmazın üzerinde alıcının yaptığı takip sebebiyle koydurduğu hacizden önce konulmuş başka haciz bulunması halinde, ileride sıra cetveli yapılması gerekeceğinden, alacaklının, alacağının ihale bedelini karşılayıp karşılamadığı saptanıp ve dolayısıyla alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilmesi halinde bu farkı yatırması istenmelidir.

Somut olayda, alacak linin, satışa konu taşınmaz üzerindeki ipotek hakkına dayalı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlattığı takipte. 89.000,00 TL`ye taşınmazı aldığı ve ihale bedelinin alacağı karşılamadığı görülmektedir. Taşınmazın dosyada mevcut tapu kaydının incelenmesinde, takip alacaklısının, rehin alacağından önce gelen alacak bulunmadığı anlaşıldığına ve ihale bedeli de alacak miktarından az olduğuna göre, yukarda açıklanan kural gereğince, alacaklı satış bedelini ödemekten kaçınabilir. Takip alacaklısının borcu nedeniyle, takip alacağına haciz konulması anılan kuralı değiştirmez. Bu durumda, icra müdürlüğünce, ihale bedelinin yatırılmasına ilişkin kararı usulsüz olup, mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 10.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube