Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/1959

K. 2011/5282

T. 10.3.2011

• İHALENİN FESHİ TALEBİ ( 7 Günlük Yasal Süre Geçirildiğinden Reddine Karar Verileceği )

• YEDİ GÜNLÜK YASAL SÜRE ( İhalenin Feshi Talebi - Yasal Süre Geçirildiğinden Reddi Gereği )

• TAŞINMAZIN 2 YILLIK SÜRE İÇİNDE SATIŞININ İSTENMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebi - Bu Gerekçenin Tahdidi Olarak Belirtilen Hallerden Hiçbirisine Girmediği/7 Günlük Başvuru Süresi de Geçirildiğinden Reddine Karar Verileceği )

ÖZET : İhalenin feshi, ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde istenebilir. Yasal süre geçirildikten sonra şikayet dilekçesinde; taşınmazın iki yıllık yasal süre içerisinde satışının istenilmediği, icrai haczin düştüğü ileri sürülerek ihalenin feshi istenilmiştir. Bu haliyle ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülen husus İ.İ.K.`da tahdidi olarak belirtilen hallerden hiç birisine girmediğinden, süresinde yapılmayan şikayetin esası incelenemez. Şikayetin reddine karar verilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,

İ.İ.K.nun 134/2. maddesi uyarınca ihalenin feshi, ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde istenebilir. Aynı maddenin 6. fıkrasına göre ise satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa, şikayet müddeti öğrenme tarihinden başlar. Aynı maddede bu müddetin ihale tarihinden itibaren bir seneyi geçemeyeceği açıklanmıştır.

Somut olayda ihale 18.1.2007 tarihinde yapılmış, 7 günlük yasal süre geçirildikten sonra 24.9.2007 tarihinde ihalenin feshi için mahkemeye başvurulmuş, şikayet dilekçesinde; taşınmazın iki yıllık yasal süre içerisinde satışının istenilmediği, icrai haczin düştüğü ileri sürülerek ihalenin feshi istenilmiştir. Bu haliyle ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülen husus İ.İ.K.nun 134/6. maddesinde, tahdidi olarak belirtilen hallerden hiç birisine girmediğinden, süresinde yapılmayan şikayetin esası incelenemez. Aksinin kabulü, kötü niyetle yapılacak şikayetler sonucu uzun süre ihalenin kesinleşmesinin engellenmesi sonucunu doğuracaktır.

O halde mahkemece, şikayetin süre yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 10.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube