Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/341

K. 2013/5453

T. 28.03.2013

* İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Dayanağı Olan Takiple Sıkı Sıkıya Bağlı Olduğu - Davalının Ödeme İddiasının ve Davacı Defterlerinde Gözüken Davalı Ödemelerinin Takip Dayanağı Faturalar Çerçevesinde Değerlendirme Yapılacağı/Gerektiğinde Bu Konuda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı)

* TAKİP DAYANAĞI OLARAK FATURA GÖSTERİLMESİ (İtirazın İptali Davası - Takip Dayanağı Olarak Altı Adet Fatura Gösterildiği Halde Taraflar Arasındaki Tüm Cari Hesap İlişkisinin Değerlendirme Konusu Yapılarak Hüküm Kurulması Hatalı Olduğu)

* İCRA TAKİBİNDE DAYANAK OLARAK FATURA GÖSTERİLMESİ (İtirazın İptali Davalarının Dayanağı Olan Takiple Sıkı Sıkıya Bağlı Olduğu - Ödeme İddiasının ve Davacı Defterlerinde Gözüken Davalı Ödemelerinin Takip Dayanağı Faturalar Çerçevesinde Değerlendirme Yapılacağı)

* CARİ HESAP İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRME KONUSU YAPILAMAYACAĞI (İtirazın İptali Davalarının Dayanağı Olan Takiple Sıkı Sıkıya Bağlı Olduğu/Takip Dayanağı Altı Adet Fatura Gösterildiği - Taraflar Arasındaki Tüm Cari Hesap İlişkisinin Değerlendirme Konusu Yapılarak Hüküm Kurulamayacağı)

2004/m.67

ÖZET : İtirazın iptali davaları, dayanağı olan takiple sıkı sıkıya bağlıdır. Takip dayanağı olarak (6) adet fatura gösterildiği halde taraflar arasındaki tüm cari hesap ilişkisinin değerlendirme konusu yapılarak hüküm kurulması doğru değildir. Davalının ödeme iddiasının ve davacı defterlerinde gözüken davalı ödemelerinin takip dayanağı faturalar çerçevesinde değerlendirmesi yapılarak ve gerektiğinde bu konuda bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle varılacak sonuç dairesinde karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalıya kağıt, kırtasiye malzemesi vb.sattığını, faturalara konu borcun ödenmemesi üzerine başlatılan icra takibinin davalının haksız itirazı sonucu durduğunu belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin faturayı aldığını, karşılığında gider makbuzu verilmediğinden 750 TL.dışındaki kısmın ödendiğini bildirerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davalı vekilinin cevap dilekçesinde fatura içeriğinde belirtilen malları teslim aldığını kabul ettiği, davalının 750 TL.dışında kalan borcu ödediğini ispatlayamadığı gerekçeleriyle davalının itirazının 2.794.48 TL.asıl alacak üzerinden iptaline, bu tutara yıllık % 9 ve değişen oranlarda faiz yürütülmesine ve davalının % 40 oranında icra inkar tazminatıyla sorumluluğuna karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

İtirazın iptali davaları, dayanağı olan takiple sıkı sıkıya bağlıdır. Somut olayda takip dayanağı olarak (6) adet fatura gösterildiği halde taraflar arasındaki tüm cari hesap ilişkisinin değerlendirme konusu yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir. Bu durumda davalının ödeme iddiasının ve davacı defterlerinde gözüken davalı ödemelerinin takip dayanağı faturalar çerçevesinde değerlendirmesi yapılarak ve gerektiğinde bu konuda bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 28.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube