Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Hakaret Suçu Hakkında Yargıtay 2. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/13620

K. 2012/47272

T. 3.12.2012

HAKARET ( Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Tebliğ Edildiğine Dair Tebligat Parçasının Dosyada Yer Almadığı - Karar Tebliğ Edilmemiş İse Tebliği Sağlanarak İtiraz Edilmemesi Durumunda Kararın Kesinleştirilmesi Gerektiği )

• KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Kararın Tebliğ Edildiğine Dair Tebligat Parçasının Dosyada Yer Almadığı - Karar Tebliğ Edilmemiş İse Tebliği Sağlanarak İtiraz Edilmemesi Durumunda Kararın Kesinleştirilmesi Gerektiği - Hakaret )

• TEBLİGAT ( Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Tebliğ Edildiğine Dair Tebligat Parçasının Dosyada Yer Almadığı - Karar Tebliğ Edilmemiş İse Tebliği Sağlanarak İtiraz Edilmemesi Durumunda Kararın Kesinleştirilmesi Gerektiği )

5271/m. 172, 173

5237/m.125

ÖZET : Hakaret suçunda; kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın tebliğ edildiğine dair tebligat parçasına dosyada rastlanmadığından tebliğ edilip itiraz edilmemiş ise kararın kesinleştirilmesi, karar tebliğ edilmemiş ise tebliği sağlanarak itiraz edilmemesi durumunda yine kararın kesinleştirilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Kasten yaralama suçu nedeniyle verilen temyiz isteminin reddine dair, 26.03.2009 gün ve 2007/506-2009/583 sayılı ek kararda bir isabetsizlik görülmediğinden, bu karara yönelik temyiz itirazlarının reddiyle, temyiz isteminin reddine dair ek kararın istem gibi ( ONANMASINA ),

2- Sanık hakkında hakaret suçundan kurulan davanın 5271 sayılı CMK. nun 223/7. maddesi uyarınca reddine dair hükme yönelik katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde,

Dosya içeriğine göre, sanık hakkında hakaret suçundan yapılan hazırlık soruşturması sonucunda, Cumhuriyet Başsavcılığının 10.11.2006 tarih ve 2006/3159 soruşturma no sayılı kararı ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, daha sonra katılanın 25.05.2007 tarihli şikayet dilekçesiyle hakaret suçu nedeniyle sanık hakkında dava açılmadığını belirtip yeniden şikayetçi olması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının 11.07.2007 tarih ve 2007/425 sayılı iddianamesiyle açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda 5271 sayılı CMK.nın 223/7. maddesi uyarınca davanın reddine karar verilen olayda, 10.11.2006 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın tebliğ edildiğine dair tebligat parçasına dosyada rastlanmadığından tebliğ edilip itiraz edilmemiş ise kararın kesinleştirilmesi, karar tebliğ edilmemiş ise tebliği sağlanarak itiraz edilmemesi durumunda yine kararın kesinleştirilmesi, itiraz edilmesi durumunda ise, itirazı incelemeye yetkili ve görevli ağır ceza mahkemesine dosyanın gönderilerek itirazın reddi halinde 5271 sayılı CMK.nın 172. maddesinin 2. fıkrası gereğince kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra yeni delilin varlığı halinde dava açılabilmesi, aynı Kanunun 173/6. maddesi uyarınca önceden verilen dilekçe hakkında karar vermiş olan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının kararına bağlı olduğu gözetilerek bu konuda karar alındıktan sonra dava açılması gerektiği gözetilmeden bu işlemlerin yapılıp yapılmadığı araştırılmadan, yapılmamış ise tamamlattırılmadan eksik kovuşturma ve inceleme sonucunda açılan kamu davasının yargılamasına devam edilerek, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar nedeniyle, 5271 sayılı CMK.nın 223/7. maddesi uyarınca davanın reddine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı istem gibi ( BOZULMASINA ), 03.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube