Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/20132

K. 2011/686

T. 15.2.2011

• BELEDİYE TAŞINMAZLARININ HACZEDİLMEZLİĞİ ( Tarla ve Arsa Niteliği İle Kayıtlı - Mahkemece Mahallinde Keşif Yapılarak Taşınmazların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılıp Kullanılmadığı Belirlenip Karar Verilmesi Gerektiği )

• KAMU HİZMETLERİNDE FİİLEN KULLANILAN TAŞINMAZLAR ( Belediye Adına Tarla ve Arsa Niteliği İle Kayıtlı Taşınmazlar/Mahkemece Mahallinde Keşif Yapılarak Belirleneceği - Haczedilmezlik Şikayeti )

• HACZEDİLMEZLİK ( Belediye Adına Tarla ve Arsa Niteliği İle Kayıtlı Taşınmazlar - Mahkemece Mahallinde Keşif Yapılarak Taşınmazların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılıp Kullanılmadığı Belirlenip Karar Verilmesi Gerektiği )

ÖZET : Belediyenin kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Borçlu belediye vekili, tapu sicilinde belediye adına kayıtlı taşınmazların kamu hizmetine tahsisli olduğundan üzerlerinde bulunan hacizlerin kaldırılmasını talep etmiştir.

Temyize konu taşınmazların tapu kayıtlarında tarla ve arsa niteliği ile kayıtlı oldukları ve fiilen herhangi bir kamu hizmetine de özgülenerek kullanıldığı şikayetçi tarafça kanıtlanamamıştır. Mahkemece mahallinde keşif yapılarak taşınmazların fiilen kamu hizmetinde kullanılıp kullanılmadığı, keşif sonucu alınacak bilirkişi raporu ile belirlenip sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1 ) Borçlu vekilinin taşkın haciz ile ilgili şikayetinin incelenmesinde;

İcra mahkemesi kararlarından hangilerinin temyiz olunabileceği özel hükümlerle ve genel olarak da İİK.`nun 363. maddesinde birer birer açıklanıp gösterilmiştir. Bunların dışında kalan mahkeme kararları kesindir. Yargıtay`ca incelenmesi istenen karar bu maddelerle tespit edilen kararlar arasına girmeyip kesin nitelikte bulunduğundan temyiz dilekçesinin ( REDDİNE ),

2 ) Borçlu vekilinin haczedilmezlik şikayetinin incelenmesinde ise;

5393 sayılı Belediye Kanunu`nun 15/son maddesinde "... belediyenin kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez." düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda borçlu belediye vekili, tapu sicilinde belediye adına kayıtlı taşınmazların kamu hizmetine tahsisli olduğundan üzerlerinde bulunan hacizlerin kaldırılmasını talep etmiştir.

Mahkemece mahcuz taşınmazların tapu kayıtlan esas alınarak bir kısım taşınmazlar üzerindeki hacizler kaldırılırken, temyize konu taşınmazlar için tapu kayıtlarında tarla ve arsa niteliği ile kayıtlı oldukları ve fiilen herhangi bir kamu hizmetine de özgülenerek kullanıldığı şikayetçi tarafça kanıtlanamadığı ve taşınmazların belirli bir kamu hizmetine özgülenmesine ilişkin tahsis kararının alınıp, tapuda tescil edilmediği gerekçesi ile taşınmazlar yönünden şikayetin reddine karar verilmiştir.

Mahkemece mahallinde keşif yapılarak taşınmazların fiilen kamu hizmetinde kullanılıp kullanılmadığı, keşif sonucu alınacak bilirkişi raporu ile belirlenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin haczedilmezlik şikayetine yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 15.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube