Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) AYIPLI İMALAT ( İhtardan Sonuç Alınamaması - Alacağının Bu Tarih İtibariyle İstenmesi Mümkün Olup Aynı Tarihteki Rayiçlerden Belirleneceği/Keşif Tarihindeki Rayiçlerden Saptanamayacağı )

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/1352

K. 2007/2674

T. 24.4.2007

• AYIPLI İMALAT ( İhtardan Sonuç Alınamaması - Alacağının Bu Tarih İtibariyle İstenmesi Mümkün Olup Aynı Tarihteki Rayiçlerden Belirleneceği/Keşif Tarihindeki Rayiçlerden Saptanamayacağı )

• ALACAK DAVASI ( Ayıplı İmalat/İhtardan Sonuç Alınamaması - Alacağının Bu Tarih İtibariyle İstenmesi Mümkün Olup Keşif Tarihindeki Rayiçlerden Saptanamayacağı Aynı Tarihteki Rayiçlerden Belirleneceği )

• RAYİÇ TESPİTİ ( Ayıplı İmalat/İhtardan Sonuç Alınamaması - Alacağının Bu Tarih İtibariyle İstenmesi Mümkün Olup Aynı Tarihteki Rayiçlerden Belirleneceği )

818/m.360

ÖZET : Davalı ayıplı imalatı gidereceğini bildirmesine rağmen taahhüdünü yerine getirmediğinden ve davalıya gönderilen ihtardan da sonuç alınamadığından davacı alacağının bu tarih itibariyle istenmesi mümkün olduğundan aynı tarihteki rayiçlerden belirlenmesi yerine keşif tarihindeki rayiçlerden saptanması doğru olmamıştır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davalı tarafından yapılan imalat 5 yıl süre ile ayıplı imalata karşı garanti edilmiştir. Bu süre içerisinde; imalatın ayıpları 03.09.2003 tarihinde yapılan tespit tutanağı ile saptanmış ve ayıpların giderilmesi davalıdan istenmiştir. Davalı ayıplı imalatı gidereceğini bildirmesine rağmen taahhüdünü yerine getirmediğinden ve davalıya gönderilen 25.09.2003 tarihli ihtardan da sonuç alınamadığından davacı alacağının bu tarih itibariyle istenmesi mümkün olduğundan aynı tarihteki rayiçlerden belirlenmesi yerine keşif tarihindeki rayiçlerden saptanması doğru olmamıştır.

3- Mahkemece icra takibinden önce temerrüt oluşmadığı halde işlemiş faize hükmolunması, faize faiz yürütülecek şekilde hüküm tesisi ve faizin değişen oranlar gözetilmeden uygulanması de yerinde olmamıştır. Karar belirtilen sebeplerle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. ve 3. bentler uyarınca hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 24.04.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube