Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İSTAHKAK BEDELİNDEN MAHSUP

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/11872

K. 2006/2294

T. 7.3.2006

• MENFİ TESPİT DAVASI ( Prim ve Gecikme Zammının İptali ile Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi Nedeniyle )

• ASGARİ İŞÇİLİK DEĞERLERİ ( Malzeme-İşçilik-Kar ve İşin Yürütülmesinde Etken Diğer Unsurların Konuya İlişkin Düzenlemeler Işığındaki Hesaplamaya Dayalı Olarak Belirli Orandaki İfadesi Olması )

• İSTAHKAK BEDELİNDEN MAHSUP ( İşçilik Oranlarının Tespiti Aşamasında Unsur Olarak Gözetilmiş Olan Malzemeye İlişkin Faturaların İstihkak Bedelinden Düşülmesine Olanak Bulunmadığı Gibi İhale Konusu İşin Sıralanan Unsurları ve Dosya İçeriğindeki Kanıtlar Işığında Yapılan İnceleme Uyarınca Kurum Tarafından Uygulanan İşçilik Oranından Uzaklaşmayı Gerektirir Durumun Bulunmaması )

2004/m.72

ÖZET : Kuruma, yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında dikkate alınacak asgari işçilik oranlarının saptanması amacıyla oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş olan asgari işçilik değerleri, malzeme, işçilik, kar ve işin yürütülmesinde etken diğer unsurların, konuya ilişkin düzenlemeler ışığındaki hesaplamaya dayalı olarak belirli orandaki ifadesi olup; işçilik oranlarının tespiti aşamasında unsur olarak gözetilmiş olan malzemeye ilişkin faturaların istihkak bedelinden düşülmesine olanak bulunmadığı gibi; ihale konusu işin, sıralanan unsurları ve dosya içeriğindeki kanıtlar ışığında yapılan inceleme uyarınca, Kurum tarafından uygulanan işçilik oranından uzaklaşmayı gerektirir durumun bulunmamasına göre verilen kararda bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

DAVA : Prim ve gecikme zammının iptali ile borçlu olmadığının tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle davanın reddine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı Avukatınca istenilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 29.11.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiştir. Duruşma günü davacı adına Av. Hasan Çomak ile karşı taraf adına Av.Ersoy Çelik geldiler. Duruşmaya başlandı. Hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, Kuruma, yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında dikkate alınacak asgari işçilik oranlarının saptanması amacıyla oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş olan asgari işçilik değerleri, malzeme, işçilik, kar ve işin yürütülmesinde etken diğer unsurların, konuya ilişkin düzenlemeler ışığındaki hesaplamaya dayalı olarak belirli orandaki ifadesi olup; işçilik oranlarının tespiti aşamasında unsur olarak gözetilmiş olan malzemeye ilişkin faturaların istihkak bedelinden düşülmesine olanak bulunmadığı gibi; ihale konusu işin, sıralanan unsurları ve dosya içeriğindeki kanıtlar ışığında yapılan inceleme uyarınca, Kurum tarafından uygulanan işçilik oranından uzaklaşmayı gerektirir durumun bulunmamasına göre,

SONUÇ : Yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, Davalı Avukatı yararına takdir edilen 450.00 YTL duruşma avukatlık parasının davacıya yükletilmesine, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, oyçokluğuyla, 07.03.2006 gününde karar verildi.

KARŞI OY :

Malzemeye ilişkin fatura bedellerini asgari işçilik miktarının tespitine esas istihkak bedelinden düşülmesi gerektiği düşüncesindeyim. Aksi halde işverenin kullandığı malzemenin imalatı sırasında, imalatı yapan işverence Kuruma pirim ödendiğinden, aynı malzeme için ikinci defa prim tahakkuk ettirilmiş olur ki, davacının dışardan temin ettiği malzemenin asgari işçilik hesabında dikkate alınmaması gerekir.

Onama kararına bu sebeple katılmıyorum.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube