Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/417

K. 2008/3556

T. 26.2.2008

• ÖDEME İTİRAZI ( Borçlu Mevcut Borç İlişkisini Kabul Ettiği - Takibe Konu Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığına Yönelik İddianın Dinlenemeyeceği )

• KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN TAKİPTE İTİRAZIN İNCELENMESİ ( Borçlu Yaptığı İtirazında “Ödeme” Olgusuna Dayanmış ise Borçlu Mevcut Borç İlişkisini Kabul Ettiği - Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığına Yönelik İddianın Dinlenemeyeceği )

• BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ ( Borçlu Yaptığı İtirazında “Ödeme” Olgusuna Dayanmış ise Borçlu Mevcut Borç İlişkisini Kabul Ettiği - Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığına Yönelik İddianın Dinlenemeyeceği )

ÖZET : Borçlu yaptığı itirazında “ödeme” olgusuna dayanmış ise mevcut borç ilişkisini kabul etmiştir. Bu durumda, İİK m.170/a gereğince takibe konu bononun kambiyo senedi vasfını taşımadığına yönelik iddianın dinlenmesi olanaklı değildir.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçluya örnek 10 nolu ödeme emri tebliği üzerine, borçlunun yasal sürede İcra Mahkemesine başvurarak, akip dayanağı bononun taraflar arasında düzenlenen araç satış sözleşmesi nedeniyle teminat olarak alacaklıya verildiğini, satışın gerçekleşmemesi nedeni ile borcunu tamamen ödediğini| ileri sürerek takibin iptalini istediği anlaşılmıştır. Başvurunun yasal dayanağı İİK.`nun 170/a maddesidir. İİK.`nun 170/a-son maddesinde ( her ne suretle olursa olsun, ... borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise... ) takip dayanağı belgenin kambiyo senedi vasfını taşımadığı nedeni ile takibin iptal edilemeyeceği hükmüne yer verilmiştir. Borçlu icra mahkemesine verdiği itiraz dilekçesinde borcunu tamamen ödediğini beyanla borcu kabul ettiğine ve ödeme iddiasını İİK.`nun 169/a maddesinde sayılan nitelikte bir belge ile ispatlayamadığına göre mahkemece, İİK.`nun 170/a-son maddesi uyarınca şikayetin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 26.02.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube