Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/24172

K. 2008/2401

T. 14.2.2008

• TALİMATLA YAPILAN HACİZLERLE İLGİLİ ŞİKAYETLERDE YETKİ ( Kendisine Talimat Yazılan İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )

• KESİN YETKİ KURALI ( Talimatla Yapılan Hacizlerle İlgili Şikayetler Kendisine Talimat Yazılan İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )

ÖZET : Talimatla yapılan hacizlerle ilgili şikayetler kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. Bu yetki kuralı, kesin yetki kuralıdır. Ancak talimat yazısı borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların haczi yönünde ve genel nitelikte olmayıp da belli bir malın haczini isteyen ( nokta haczi )şeklinde ise bu durumda hacizle ilgili şikayetlerin talimatı yazan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince incelenmesi gerekir.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK`nun 79. maddesi gereğince haczolunacak malların başka bir yerde bulunması halinde İcra dairesi, malların bulunduğu yerin İcra dairesine talimat yazarak haczin yapılmasını ister. Bu halde, hacizle ilgili şikayetler kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. Anılan husus, kesin yetki kuralı olup, mahkemece, resen uygulanmalıdır.

Ancak talimat yazısı ( borçluya ait menkul ve gayrimenkul malları ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının )haczi yönünde ve ( genel nitelikli )olmayıp da belli bir malın haczini isteyen ( nokta haczi )biçiminde yazılmış ise, bu halde anılan hacizle ilgili şikayet talimatı yazan İcra dairesinin bağlı olduğu İcra mahkemesinde incelenir. Bir başka deyişle böyle hallerde İİK`nun 79. maddesi uygulanmaz.

Somut olayda Malatya I. İcra Dairesi tarafından Büyükçekmece 1. İcra Dairesi`ne yazılan talimatla, şikayete konu taşınmaza 13.10.2005 tarih ve 2005/3307 talimat sayısı ile Büyükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından haciz uygulanmış olup, bu durumda hacizle ilgili şikayetin talimat icra dairesinin bağlı bulunduğu Büyükçekmece İcra Hukuk Mahkemesi`ne yapılması gerektiği resen gözetilerek yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken işin esası incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 14.02.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube