Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU`NDAN RAPOR ALINACAĞI ( İş Gücü Kaybının Tespiti Açısından Üniversite Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı Tarafından ve İki Uzman Bilirkişi Görüşü İle Düzenlenen ve Doyurucu Olmayan Rapor Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/14487

K. 2007/13550

T. 5.11.2007

• İŞ GÜCÜ KAYBININ TESPİTİ ( Üniversite Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı Tarafından ve İki Uzman Bilirkişi Görüşü İle Düzenlenen ve Doyurucu Olmayan Raporun Hükme Esas Alınamayacağı - Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu`ndan Görüş Alınarak Karar Verileceği/Maddi Manevi Tazminat İstemi )

• ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU`NDAN RAPOR ALINACAĞI ( İş Gücü Kaybının Tespiti Açısından Üniversite Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı Tarafından ve İki Uzman Bilirkişi Görüşü İle Düzenlenen ve Doyurucu Olmayan Rapor Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının İş gücü Kaybının Tespiti Açısından Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu`ndan Görüş Alınacağı )

2659/m.16

818/m.41, 47

ÖZET : Davacının işgücü kaybının tespiti açısından, Üniversite Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından ve iki uzman bilirkişi görüşü ile düzenlenen rapor esas alınmıştır. Davalı, rapora itiraz ederek Adli Tıp Kurumu Başkanlığından rapor alınmasını istemiştir. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu`ndan görüş alındıktan sonra karar verilmek gerekirken, iki bilirkişi tarafından düzenlenen ve doyurucu olmayan rapor esas alınarak hüküm kurulmuş olması hukuka aykırıdır.

DAVA : Davacı M. S. vekili tarafından, davalı N. Ç. aleyhine 23/03/2001 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 14/09/2005 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, dava kısmen kabul edilmiştir.

Davacının işgücü kaybının tespiti açısından, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından ve iki uzman bilirkişi görüşü ile düzenlenen 23/10/2003 tarihli rapor esas alınmıştır. Davalı, rapora itiraz ederek Adli Tıp Kurumu Başkanlığından rapor alınmasını istemiştir. 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Yasası`nın 16. maddesi uyarınca Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu`ndan görüş alındıktan sonra bir karar verilmek gerekirken, iki bilirkişi tarafından düzenlenen ve doyurucu olmayan rapor esas alınarak hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda ( 2 ) sayılı bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA diğer temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve peşin alman harcın istek halinde geri verilmesine, 05.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu karar, kullanıcılarımızdan Sayın Avukat Ayhan TOKAT tarafından gönderilmiştir.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube