Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/804

K. 2013/3598

T. 26.02.2013

* ÖDEME YAPILDIKTAN SONRA MENFİ TESPİT DAVASI AÇILMASI (Haciz Tehditi Altında Ödeme Yapıldığı İddiası/İstirdat Davası Açılması Gerektiği - İstirdat Davasında Tazminat Konusunda Yasal Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği/Davalının Kötüniyet Tazminatı İle Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği)

* HACİZ TEHDİTİ ALTINDA ÖDEME YAPILDIĞI İDDİASI (Menfi Tespit Davası Açıldığı - Ödeme Yapıldıktan Sonra Menfi Tespit Davası Değil İstirdat Davası Açılacağı)

* BORCUN ÖDENDİĞİ (Haciz Tehditi Altında Davadan Önce/Borç Ödendikten Sonra Menfi Tespit Davası Değil İstirdat Davası Açılacağı - İstirdat Davasında Tazminat Konusunda Yasal Bir Düzenleme Olmadığı/Davalının Kötüniyet Tazminatı İle Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği)

* MENFİ TESPİT DAVASI (Davadan Önce Borcun Ödendiğinin İbranameyi Düzenleyen Alacaklı Vekilinin de Kabulünde Olduğu - Ödeme Yapıldıktan Sonra Menfi Tespit Davası Değil İstirdat Davası Açılması Gerektiği) 2004/m.72

ÖZET : Davadan önce borcun ödendiği ibranameyi düzenleyen alacaklı vekilinin de kabulünde olduğuna göre artık ödeme yapıldıktan sonra menfi tespit davası değil istirdat davası açılması gerekir. İstirdat davasında ise tazminat konusunda yasal bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu yön gözetilmeden somut olaya uygun düşmeyen gerekçelerle davalının kötüniyet tazminatı ile mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit-istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalının davacı aleyhine iki adet senede dayanarak icra takibi yaptığını, davacının yetki, imza ve borca itiraz ederek İcra Mahkemesi`nde dava açtığını, mahkemenin yetki itirazının kabulune karar verdiğini, yetkili icra dairesinde yapılan icra takibi neticesinde haciz baskısı altında davalı vekiline 1.000 TL nakit ve 4.000 TL bedelli çekin verilerek borcun ibra edildiğini, takibe konu bonolarda davacının imzasının bulunmadığını belirterek icra takibi nedeniyle davalının borçlu olmadığının tespitine ve % 40 tazminata, davalının ödediği 1.000 TL ile 25.09.2011 keşide tarihli çekin ödemek zorunda kalınması halinde 4.000 TL olmak üzere toplam 5.000 TL`nin iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı yargılamaya katılmamıştır.

Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, takibe konu bonolarda davacının imzasının bulunmadığı, davacının icra ve haciz tehditi altında 1.000 TL nakit, 4.000 TL çekle olmak üzere 5.000 TL ödeme yaptığı, senetlerde lehtar olan davalının davacının kefil olmadığını bilebilecek durumda olduğu gerekçesiyle davanın kabulune, 5.000 TL alacağın davalıdan tahsiline, davacı lehine kötüniyet tazminatına karar verilmiş, hüküm davalı asil tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı asilin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan öteki temyiz itirazlarının reddine,

2-Dava konusu borcun 1.000 TL si nakit 4.000 TL si çek verilmek suretiyle ödendiği ve bu nedenle davadan önce alacaklı vekili tarafından davacıya 23/05/2011 tarihli ibranamenin verildiği dosya içeriğindeki ibraname örneğinden anlaşılmaktadır. Bu durumda davadan önce borcun ödendiği ibranameyi düzenleyen alacaklı vekilinin de kabulünde olduğuna göre artık ödeme yapıldıktan sonra menfi tespit davası değil istirdat davası açılması gerekir. İstirdat davasında ise tazminat konusunda yasal bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Mahkemece bu yön gözetilmeden somut olaya uygun düşmeyen gerekçelerle davalının kötüniyet tazminatı ile mahkumiyetine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1 nolu bentte belirtilen nedenlerle davalının öteki temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 26.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube