Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE UYMAMA, 6291 S. YENİ KANUN...

 

YARGITAY 3. Ceza Dairesi
Esas Numarası: 2013/18387
Karar Numarası: 2013/26812


DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE UYMAMA,
6291 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN YENİ DENETİMLİ SERBESTLİK KURALLARI


Hükümlü S... hakkında muhtelif suçlardan ...1. Asliye Ceza Mahkemesinin 29/07/2009 tarihli ve 2009/250 Değişik iş sayılı içtima kararı verilen 5 yıl 22 ay 7 gün hapis cezasın infazı sırasında, adı geçen hükümlünün 11/04/2012 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 6291 sayılı Kanun ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanun`a eklenen 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanarak tahliyesine ilişkin, ...İnfaz Hâkimliğinin 31/05/2012 tarihli ve 2012/338-323 sayılı Kararını müteakip, hükümlünün denetimli serbestlik tedbirine uymadığından bahisle söz konusu tahliye kararının kaldırılmasına dair ...İnfaz Hâkimliğinin 20/09/2012 tarihli ve 2012/338-323 sayılı ek Kararı sonrasında, hükümlünün talebi üzerine 6411 sayılı Kanun ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun`a eklenen geçici 4. maddesine göre tahliyesine, cezasının koşullu salıverilme tarihi olan 28/07/2013 tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına ilişkin ...İnfaz Hâkimliğinin 31/01/2013 tarihli ve 2013/12-11 sayılı ek Kararına yönelik itirazın reddine dair Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 06/03/2013 tarihli ve 2013/389 Değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı`nın 22.04.2013 tarih ve 2013/6585-26479 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`nın 20.05.2013 tarih ve 2013/156003 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun`un 105/A maddesinin 6/b bendine göre, hükümlünün, hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi halinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine, infaz hâkimi tarafından karar verileceğinin belirtilmesi ve hükümlü S...`un ...İnfaz Hakimliğinin 31/05/2012 tarihli ve 2012/338-323 sayılı Kararıyla hakkında verilen denetimli serbestlik kararına uymadığının anlaşılması karsısında yeniden denetimli serbestlik kararı verilemeyeceği gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK`nin 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Gereği görüşülüp düşünüldü:
Kanun Yararına Bozma isteminin kapsamına, talebin niteliğine göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 09.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kararının "Yargıtay Ceza Dairelerinin İşbölümüne ilişkin Ortak Hükümler" kısmının 1. maddesi ile Yargıtay Yasasının 14. maddesi uyarınca işin incelenmesi Yüksek Yargıtay 7. Ceza Dairesine ait olduğundan, Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın ilgili Daireye gönderilmek üzere İADESİNE, 26.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir. www.kararara.com

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube