Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/9272

K. 2006/11951

T. 5.6.2006

• FAZLA TAHSİL EDİLEN PARANIN İADESİ ( İcra Dairelerince Borçludan Fazla Para Tahsil Olunarak Alacaklıya Verildiği Yahut Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tediye Olunduğu Anlaşılırsa Verilen Para Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınacağı )

• İCRA DAİRELERİNCE BORÇLUDAN FAZLA PARA TAHSİL OLUNMASI ( Alacaklıya Verildiği Yahut Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tediye Olunduğu Anlaşılırsa Verilen Para Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınacağı )

• İSTİRDAT DAVASI ( İcra Dairelerince Borçludan Fazla Para Tahsil Olunarak Alacaklıya Verildiği Yahut Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tediye Olunduğu Anlaşılırsa Verilen Para Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınacağı - İstirdat Davası Açılması Gerektiğine İlişkin Kararın İsabetsiz Olduğu )

ÖZET : İİK.nun 361. maddesi aynen, `icra dairelerince borçludan fazla para tahsil olunarak alacaklıya verildiği, yahut yanlışlıkla bir tarafa para tediye olunduğu hesap neticesinde anlaşılırsa verilen para, ayrıca hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınır` hükmünü içermektedir. Anılan bu yasal düzenleme karşısında mahkemece bir karar verilmesi gerekirken ( istirdat ) davası açılması gerektiğinden bahisle yazılı şekilde şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlunun, icra mahkemesine başvurusu; kendisinden fazla para tahsil edildiğinden bahisle alacaklıya muhtıra çıkartılarak fazla tahsil edilen paranın iadesi için icra müdürlüğüne yaptığı başvurunun anılan müdürlükçe reddine dair işlemin şikayetinden ibarettir.

Mahkemece, borçlunun bu isteminin ancak, istirdat davası açılarak sonuçlandırılabileceği gerekçesiyle reddine karar verilmiştir.

İİK.nun 361. maddesi aynen, `icra dairelerince borçludan fazla para tahsil olunarak alacaklıya verildiği, yahut yanlışlıkla bir tarafa para tediye olunduğu hesap neticesinde anlaşılırsa verilen para, ayrıca hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınır` hükmünü içermektedir. Anılan bu yasal düzenleme karşısında mahkemece bir karar verilmesi gerekirken ( istirdat ) davası açılması gerektiğinden bahisle yazılı şekilde şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 05.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube