Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8037

K. 2012/26317

T. 13.9.2012

• İCRA MEMURUNUN İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( UYAP Üzerinden Borçlunun SGK Sorgusunun Yapılmasını Talep Ettiği İşlemin Reddedildiği/Borçlunun İşyeri Adresinin Belli Olduğu - Alacaklı Vekilinin Talebinde Hukuki Yarar ve Gereklilik Bulunmadığı/Şikayetin Reddi )

• UYAP ÜZERİNDEN AVUKATIN SORGULAMA YAPMASI ( İcra Müdürünün Dosya İtibarı İle İşyeri Adresi Belli Olan Borçlunun Olası Diğer İşyeri Adreslerini Tespit Etme Yükümlülüğü Bulunmadığı - Alacaklı Vekilinin Borçlunun Fiili Olarak Çalışıp Çalışmadığını Çalışıyorsa Nerede Çalıştığını Bizzat Tespit Edebileceği )

• SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SORGULAMASI YAPILMASI TALEBİNİN REDDİ ( İcra Müdürlüğünün İşleminin Hukuka Aykırı Olmadığı - Borçlunun Adresi Belli Olduğundan Alacaklı Vekilinin Talebinde Hukuki Yarar ve Gereklilik Bulunmadığı )

• İCRA DAİRESİNDEKİ İŞ YÜKÜNÜN VE MASRAFININ GEREKSİZ YERE ARTTIRILMAMASI ( İşyeri Adresi Belli Olan Borçlunun SGK Sorgusunun Yapılması Talebinin Reddinin Hukuka Aykırı Olmadığı - Alacakli Vekilinin UYAP Üzerinden SGK Sorgusunu Yapabildiği )

• İŞYERİ ADRESİ BELLİ OLAN BORÇLUNUN DİĞER İŞYERİ ADRESLERİ ( İcra Müdürünün Bu Adresleri Tespit Etme Yükümlülüğü Bulunmadığı - Alacaklı Vekilinin UYAP Üzerinden Borçlunun SGK Sorgusunun Yapılmasını Talep Ettiği İşlemin Reddinin Hukuka Aykırı Olmadığı )

ÖZET : Borçlunun işyeri adresinin belli olduğu anlaşıldığından, alacaklının borçlunun yeniden işyeri adresinin tespitini talep etmekte hukuki bir yararının bulunmadığı, ayrıca icra müdürünün, takip dosyası itibarı ile işyeri adresi belli olan borçlunun olası diğer işyeri adreslerini de tespit etme yükümlülüğü bulunmadığından, işyeri adresinin tespitine yönelik istemi ret eden icra müdürlüğü işleminde hukuka aykırılık tespit edilememiştir. Alacaklı vekili borçlunun fiili olarak çalışıp çalışmadığını, çalışıyor ise nerede çalıştığını bizzat kendisi tespit edebilecektir. Borçlu çalışıyor ise maaşın haczi için iş yerine haciz yazısı yazılacak, çalışmıyor ise alacaklı vekili maaş haczi talebinde bulunmayarak, icra dairesindeki iş yükünü ve masrafı gereksiz yere artırmayacaktır. Borçlunun UYAP işletim sistemi üzerinden SGK sorgusunu alacaklı vekilinin de yapabildiği, ayrıca bu sorguyu icra müdürünün de yapması talebinde hukuki yarar ve gereklilik bulunmadığı anlaşıldığından, istemi ret eden icra müdürlüğü işleminde hukuka aykırılık tespit edilemediğinden şikayet davasının reddine karar verilmesi hukuka uygundur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararırını müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle,

SONUÇ: Usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 21,15 TL. onama harcı temyiz edenden alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.09.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

YEREL MAHKEME İLAMI

T.C.

AFYONKARAHİSAR

2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2012/63

KARAR NO: 2012/86

KARAR TARİHİ: 14.02.2012

Davacı vekilinin mahkememize verdiği dava dilekçesinin yapılan yargılaması sonucunda;

Gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, 08.02.2012 havale tarihli dilekçesi ile özet olarak A. 2. İcra Müdürlüğü’nün 2011/4031 sayılı dosyasında borçlu H.Ö.`ün çalıştığı işyeri adresinin tespiti için bulundukları talebin icra müdürlüğünce 01.02.2012 gününde Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan 02.05.2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol çerçevesinde avukatların UYAP bilişim sistemi üzerinden erişebildikleri işlemlerden olması ve icra dairesi tarafından yapılması zorunlu işlemler arasında yer almadığı gerekçesi reddedildiği, oysa UYAP işletim sisteminin avukatlar tarafından kullanılmasını zorunlu sayan bir yasal bir düzenleme bulunmadığı, öte yandan Türkiye Barolar Birliği`nin yaptığı protokolün yasa hükmü gibi algılanması ve UYAP üzerinden sorgu yapılmaya zorlanmasının özgürlüğün ihlali niteliğinde ve Anayasa aykırı olduğundan bahisle icra müdürlüğünün 01.02.2012 tarihli işleminin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava, İİK.’nun 16. maddesine dayalı icra memurunun işleminin şikâyet yolu ile aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibine başladığı, ödeme emrinin 23.09.2011 tarihinde borçluya tebliğ edildiği, borçlunun takibe itiraz etmemesi üzerine takibine kesinleştiği, 01.02.2012 tarihinde alacaklı vekilinin icra müdürlüğünden, haciz işlemlerine esas olmak üzere UYAP üzerinden borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumu sorgusunun yapılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünün 01.02.2012 günlü kararı ile talep edilen işlemin Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan 02.05.2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol çerçevesinde avukatların UYAP bilişim sistemi üzerinden erişebildikleri ( MERNİS, adres kayıt sistemi, SGK, araç ve tapu sorgulama ) işlemlerden olması ve icra dairesi tarafından yapılması zorunlu işlemler arasında yer almadığı gerekçesi reddedildiği, alacaklının süresinde şikayet hakkını kullandığı görülmüştür.

Takip dosyası itibarı ile borçlunun çalıştığı işyeri sorgusunun UYAP işletim sistemi üzerinden 07.10.2011 tarihinde yapılması ve çalıştığı işyeri tespit edilmesine rağmen, takip dosyasında davaya konu talep tarihine kadar bu adreste haciz yapılması talebinde bulunulmadığı ve çalıştığı işyerine İİK.’nun 355. maddesi gereğince haciz yazısı da yazılmadığı anlaşılmaktadır. Mevcut durum karşısında borçlunun işyeri adresi bellidir. Borçlunun işyeri adresinin belli olduğu anlaşıldığından, alacaklının borçlunun yeniden işyeri adresinin tespitini talep etmekte hukuki bir yararının bulunmadığı, ayrıca icra müdürünün, takip dosyası itibarı ile işyeri adresi belli olan borçlunun olası diğer işyeri adreslerini de tespit etme yükümlülüğü bulunmadığından, işyeri adresinin tespitine yönelik istemi ret eden icra müdürlüğü işleminde hukuka aykırılık tespit edilememiştir.

Anayasa`nın 141/son maddesi gereğince davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir. İcra müdürlüklerinin takip hukuku işlemleri de yargısal faaliyettir. Bilindiği gibi Ulusal Yargı Ağı Projesi`nin ( UYAP ) amaçlarından birisi de verilerin elektronik ortamda saklanması, bilgileri elektronik ortamda saklayan diğer kamu kurumlarından aracısız hızlı bilgi alışında bulunması, bu şekilde kağıt ve posta masrafı ile posta hizmeti ( kurye ) ve muhatap kurum çalışmalarından tasarruf edilerek, yargılamada ucuzluk ve sürat sağlanmasıdır. Başka bir anlatımla amaç günler alacak bir işlemin anında yerine getirilmesidir. Her ne kadar 6100 sayılı Yasanın 445. maddesi dışında UYAP’ın kullanımını zorunlu kılan açık yasal bir düzenleme bulunmasa da, Adalet Bakanlığı tarafından bilgi güvenliği sağlanan bir ortamda faaliyete sokulan UYAP işletim sisteminin kullanılması ve sistemden faydalanılması Anayasa`nın 141/son maddesi gereğince yasal bir zorunluluktur. Bugün itibarı ile UYAP işletim sisteminden Adalet Bakanlığı dışı kurumlardan kişilerin nüfus kayıtlarına ulaşılabilmekte, yine kişilerin sahibi bulunduğu araç ve taşınmaz sorgusu ile sosyal güvenlik durum sorgusu yapılabilmektedir. UYAP işletim sisteminden avukatların da faydalanabilmesi, bu sistem üzerinden dava açılabilmesi ve işlerin takibi için Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında 02.05.2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol`ü imzalanmıştır. Protokolün amacı 3. maddede açıklanmıştır. Amaçlardan bir tanesi de avukatların UYAP bilişim sistemi kullanılarak diğer bilişim sistemlerindeki bilgi ve belgelere erişiminin sağlanmasıdır. Protokolün 5. maddesinin 6. ve 7. bentlerinde avukatların MERNİS, AKS ( adres kayıt sistemi ) öncelikli olmak üzere, araç kayıtları, tapu kayıtları ve Sosyal Güvenlik Kurumu`nun elektronik ortamda sağladığı verilere ulaşabileceği ve bu hizmet karşılığı ilgili kurumun ve Adalet Bakanlığının ücret talebinde bulunacağı öngörülmüştür.

Alacaklı kendisini vekil aracılığıyla temsil ettirdiğinden borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına 02.05.2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol çerçevesinde bizzat alacaklı vekilinin kendisi ulaşabilecektir. Bu durumda alacaklı vekili borçlunun fiili olarak çalışıp çalışmadığını, çalışıyor ise nerede çalıştığını bizzat kendisi tespit edebilecektir. Borçlu çalışıyor ise maaşın haczi için iş yerine haciz yazısı yazılacak, çalışmıyor ise alacaklı vekili maaş haczi talebinde bulunmayarak, Anayasa’nın 141/son maddesinde belirtildiği üzere icra dairesindeki iş yükünü ve masrafı gereksiz yere artırmayacaktır. Her sorgu işleminden ücret alınması 02.05.2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol`ün 5/7 maddesinde düzenlendiği, elektronik ortamda bilgi sağlanmasının Adalet Bakanlığı ile ilgili kuruma ek bir maliyet getirdiği, bu maliyet nedeni ile hizmet kullanıcısından ücret alınıp alınmaması konusunda ise icra müdürlüğünün takdir hakkı bulunmadığı açıktır.

Alacaklı vekili, avukatların UYAP işletim sistemini kullanmasında yasal bir zorunluluk bulunmadığı gerekçesini ileri sürmüş ise de, aynı düşünceden hareketle takip hukuku bakımından da UYAP işletim sisteminin kullanılması için yasal bir düzenlemenin bulunmadığı, icra müdürünün Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilisi yerine geçerek kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu sorgusu yapmak gibi bir görevinin olmadığı, icra müdürünün görevinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazı yazarak kişinin iş durumunu sormak olduğu açıktır.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı Anayasa`nın 141/son maddesi çerçevesinde, borçlunun UYAP işletim sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu sorgusunu alacaklı vekilinin de yapabildiği, ayrıca bu sorguyu icra müdürünün de yapması talebinde hukuki yarar ve gereklilik bulunmadığı anlaşıldığından, borçlunun sosyal güvenlik sorgusunun yapılmasının tespitine yönelik istemi ret eden icra müdürlüğü işleminde hukuka aykırılık tespit edilememiştir.

Hüküm: 1- Davacının açtığı şikâyet davasının REDDİNE,

2- Yeteri kadar harç alındığından ayrıca harç alınmasına yer olmadığına,

3- Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

SONUÇ : 4- Davacı tarafından yatırılan 85 TL. gider avansından arta kalan miktarın karar kesinleştiğinde ve talebi halinde davacıya iadesine, dair, evrak üzerinde inceleme sonucu, İİK.’nun 363. maddesi gereğince davacı için karar tebliğinden itibaren on gün içinde mahkememize veya en yakın icra hukuk mahkemesine bir dilekçe verilmesi sureti ile Yargıtay`a temyiz başvuru yolu açık olmak üzere, 14.02.2012 günü karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube