Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARININ AŞILMASI ( Davalının Katıldığı Tv Programında "Oraya Temizlikçi Olarak Mı Geldim Gerizekalı...Sen Kimsin? Portakalı Soydum Diye Şarkı Yapmış Gerizekalı..." Şeklindeki İfadesiyle Basın Özgürlüğünün Sınırlarının Aşıldığı )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/9404

K. 2013/8167

T. 7.5.2013

• YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalının Katıldığı Tv Programında "Oraya Temizlikçi Olarak Mı Geldim Gerizekalı...Sen Kimsin? Portakalı Soydum Diye Şarkı Yapmış Gerizekalı. .." Şeklindeki İfadesinin Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu )

• MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Basın Özgürlüğünün Sınırları Aşılarak Davacının Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulduğu - Olay Tarihi Olayın Gelişim Şekli Göz Önüne Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )

• BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARININ AŞILMASI ( Davalının Katıldığı Tv Programında "Oraya Temizlikçi Olarak Mı Geldim Gerizekalı...Sen Kimsin? Portakalı Soydum Diye Şarkı Yapmış Gerizekalı..." Şeklindeki İfadesiyle Basın Özgürlüğünün Sınırlarının Aşıldığı )

• TELEVİZYON PROGRAMINDA KENDİSİ HAKKINDA GERİZEKALI DENMESİ ( Davacının Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldıran Kaynaklanan Tazminat İstemi - Olay Tarihi Olayın Gelişim Şekli Dikkate Alınarak Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Hükmedileceği )

4721/m.4, 24, 25

ÖZET : Davacı, davalının konuk olarak katıldığı televizyon kanalında yayınlanan programda kendisi hakkında sarftettiği "...yani ben oraya temizlikçi olarak mı geldim gerizekalı... Sen kimsin? Portakalı Soydum diye bir şarkı yapmış gerizekalı. .." şeklindeki ifadelerin şahsına yönelik hakaret niteliğinde olduğunu ve kişilik haklarına haksız saldırı teşkil ettiğini beyanla uğranılan zararın tazminini talep etmiştir. Basın özgürlüğünün sınırları aşılarak davacının Anayasanın Temel Hak ve Özgürlükler bölümü ile Türk Medeni Kanununun 24 ve 25. maddesinde yer alan ve yine özel yasalarla güvence altına alınmış bulunan kişilik haklarına saldırıda bulunulmuş ise de olay tarihi, olayın gelişim şekli göz önüne alındığında, hükmedilen manevi tazminat fazladır, daha alt düzeyde manevi tazminata hükmedilmek gerekir.

DAVA : Davacı Ö.G. vekili tarafından, davalı T.E. aleyhine 23/09/2011 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 21/03/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, yayın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece açılan davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalının konuk olarak katıldığı CINE5 televizyon kanalında 09/08/2011 tarihinde yayınlanan "Yüksek Topuklar" adlı programda kendisi hakkında sarftettiği "...yani ben oraya temizlikçi olarak mı geldim gerizekalı... Sen kimsin? Portakalı Soydum diye bir şarkı yapmış gerizekalı. .." şeklindeki ifadelerin şahsına yönelik hakaret niteliğinde olduğunu ve kişilik haklarına haksız saldırı teşkil ettiğini beyanla uğranılan zararın tazminini talep etmiştir.

Davalı, programın içeriğinin sunucusunun soruları doğrultusunda ve tamamen hedef gözetmeksizin genel bir sohbet ve eleştirme niteliğinde yapılmış bir söyleşiden ibaret olduğunu beyanla, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece açılan davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata hükmedilmesini isteyebilir. Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır. Miktarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel hal ve şartların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak göstermelidir. Çünkü kanunun takdir hakkı verdiği hususlarda hakimin hukuka ve hakkaniyete göre hüküm vereceği Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiştir. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.

Davaya konu olan olayda; basın özgürlüğünün sınırları aşılarak davacının Anayasanın Temel Hak ve Özgürlükler bölümü ile Türk Medeni Kanununun 24 ve 25. maddesinde yer alan ve yine özel yasalarla güvence altına alınmış bulunan kişilik haklarına saldırıda bulunulmuş ise de olay tarihi, olayın gelişim şekli, ve yukarıdaki ilkeler göz önüne alındığında, hükmedilen manevi tazminat fazladır, daha alt düzeyde manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda ( 2 ) sayılı bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, davalının diğer temyiz itirazlarının ( 1 ) sayılı bentte açıklanan nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 07.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube