Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/22825

K. 2012/7156

T. 12.3.2012

• EMEKLİ SANDIĞI TARAFINDAN BAĞLANAN GELİR AYLIK VE ÖDENEKLER ( Borçlunun Muvafakati Olmadan Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği - Emekli Sandığı Tarafından Bağlanan Gelir Aylık ve Ödeneklerin Haczedilmezliğine İlişkin Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )

• HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Emekli Sandığı Tarafından Bağlanan Gelir Aylık ve Ödeneklerin Haczedilmezliğine İlişkin Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )

ÖZET : Emekli Sandığı tarafından bağlanan gelir, aylık ve ödenekler borçlunun muvafakati bulunmadıkça nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu konudaki şikayet süreye tabi değildir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü:

KARAR : Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü`ne 8.1.2008 tarihinde yazılan müzekkereyle toplam 2.322,00 YTL. borç için borçlunun emekli maaşının 1/4`ünün üzerine haciz konması istenmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının cevabıyla haciz sıraya alınmıştır. Muhtelif tarihlerde SGK`ya yazılar yazılmış, en son 15.3.2011 tarihinde bakiye borç miktarının 5.838,00 TL olduğu bildirilerek bu miktar üzerinden kesintinin devamı için haciz müzekkeresi yazılmıştır. 15.3.2011 tarihli bu haciz müzekkeresinde yazılı borç miktarı 5.838,00 TL olup, temyiz kesinlik sınırının üzerinde olduğundan karar İ.İ.K.nun 363/6. bendi uyarınca temyizi kabildir. Bu sebeple Adana 1. İcra Hukuk Mahkemesi`nin 2.8.2011 tarih ve 2011/601- 450 Sayılı "temyiz talebinin reddine" dair ek kararının kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Borçlunun 15.6.2011 tarihli temyiz dilekçesinin incelenmesine geçildi:

17.4.2008 tarih ve 5754 Sayılı Kanunun 56. maddesiyle değişik 5510 Sayılı Kanunun 93. maddesine göre: "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklarla nafaka borçları dışında haczedilemez."

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 1,2, 4. maddelerine göre 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olanların bu kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının a, b. c bendi kapsamında sigortalı olarak kabul edileceğinin belirtildiği dikkate alındığında, emekli sandığından emekli maaşı alanlara da 5510 Sayılı Kanunun maaşın haczedilemeyeceğine dair 93. madde hükmünün uygulanması gerekir. Maddenin 2.cümlesinde geçen gelir, aylık ve ödeneklerden anlaşılması gereken SGK kapsamında çalışan işçi, emekli, dul ve yetimler olup, bu kısım sağlık hizmeti sunucularını kapsamamaktadır. Öte yandan, anılan yasa hükmü 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiş olup, şikayet tarihi itibariyle yürürlükte olduğundan somut olayda da uygulanması zorunludur. Bu durumda yukarda belirtilen yasa maddesi uyarınca gelir, aylık ve ödenekler borçlunun muvafakati bulunmadıkça nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu konudaki şikayet süreye tabi değildir.

Somut olayda, borçlunun Emekli Sandığından almakta olduğu emekli maaşına, borçlunun muvafakati olmaksızın haciz konulduğu dikkate alındığında, 5510 Sayılı Kanunun 93. maddesi uyarınca şikayetin kabulüyle haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, dul ve yetim maaşlarına İ.İ.K.nun 83. maddesi uyarınca haciz konulabileceği gerekçesiyle şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 12.3.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube