Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8814

K. 2012/13307

T. 19.4.2012

• MENFİ TESPİT DAVASI ( Alınan İlamın Yargılama Gideri ve Tazminata Dair Bölümleri Davanın Kabulü ya da Reddine Dair Bölümü İle Bir Bütün Olduğu - Bu Kalemlerin Kesinleşmesi ve İnfazı Ancak Bir Bütün Olarak İlamın Kesinleşmiş Olmasına Bağlı Olduğu )

• İLAMIN YARGILAMA GİDERİ VE TAZMİNATA DAİR BÖLÜMLERİ ( Davanın Kabulü ya da Reddine Dair Bölümü İle Bir Bütün Olduğu - Bu Kalemlerin Kesinleşmesi ve İnfazı Ancak Bir Bütün Olarak İlamın Kesinleşmiş Olmasına Bağlı Olduğu )

• VEKALET ÜCRETİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATININ İNFAZI ( İlamın Esas Hakkındaki Hükmü Kesinleşmeden Vekalet Ücreti ve İcra İnkar Tazminatına Dair Hüküm Bölümü Ayrıca İnfaz ve İcra Takibine Konu Edilemeyeceği - Menfi Tespit Davası )

• YARGILAMA GİDERİ ( Menfi Tespit Kararının Kesinleşmediği Anlaşılmakla Menfi Tespit İlamında Borçlu Olunmadığına Dair Kısım Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderinin Talep Edilmesinin Mümkün Olmadığı )

• ŞİKAYET ( Borçlu Vekilinin İlamın Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği Şikayetinin Kabulüyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Yerine İstemin Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )

ÖZET : Borçlunun borçlu olmadığını kanıtlamak için açtığı menfi tespit davası sonunda alınan ilamın, yargılama gideri ve tazminata dair bölümleri, davanın kabulü ya da reddine dair bölümü ile bir bütündür. Bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı ancak bir bütün olarak ilamın kesinleşmiş olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, ilamın esas hakkındaki hükmü kesinleşmeden vekalet ücreti ve icra inkar tazminatına dair hüküm bölümü ayrıca infaz ve icra takibine konu edilemez.

Somut olayda Asliye Hukuk Mahkemesi`nin menfi tesbit kararının kesinleşmediği anlaşılmakla, menfi tesbit ilamında borçlu olunmadığına dair kısım, vekalet ücreti ve yargılama giderinin talep edilmesi mümkün değildir. O halde mahkemece, borçlu vekilinin ilamın kesinleşmeden infaz edilemeyeceği şikayetinin kabulüyle takibin iptaline karar verilmesi yerine istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Adem Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Menfi tespit ilamının İcra ve İflas Kanunu`nun 72/5. maddesi karşısında kesinleşmeden takibe konulamaz. İlam bir bütün olup, ilamda yer alan eklentiler de aynı kurala tabidir. İlamda yer alan tüm alacak kalemlerinin ilamın kesinleştiği tarihte muaccel hale geleceği belirgin olmakla, ilam kesinleşmeden eklentilerin ayrıca takibe konu edilmeleri de söz konusu olamaz.

Diğer bir anlatımla; borçlunun borçlu olmadığını kanıtlamak için açtığı menfi tespit davası sonunda alınan ilamın, yargılama gideri ve tazminata dair bölümleri, davanın kabulü ya da reddine dair bölümü ile bir bütündür. Bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı ancak bir bütün olarak ilamın kesinleşmiş olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, ilamın esas hakkındaki hükmü kesinleşmeden vekalet ücreti ve icra inkar tazminatına dair hüküm bölümü ayrıca infaz ve icra takibine konu edilemez. ( HGK. 5.10.2005 tarih ve 12-534 2005/554 Sayılı kararı )

Somut olayda Ödemiş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2009/37 Esas, 2009/532 Karar sayılı 16.12.2009 tarihli menfi tesbit kararının kesinleşmediği anlaşılmakla, menfi tesbit ilamında borçlu olunmadığına dair kısım, vekalet ücreti ve yargılama giderinin talep edilmesi mümkün değildir.

O halde mahkemece, borçlu vekilinin ilamın kesinleşmeden infaz edilemeyeceği şikayetinin yukarda yapılan açıklamalar doğrultusunda kabulüyle takibin iptaline karar verilmesi yerine istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 19.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube