Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)MALUL KALAN İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMELER NEDENİYLE KURUMUN İŞVERENE RÜCUU ( İşçinin Aldığı Kusur Raporunun Bağlayıcılığı )

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/2652

K. 2002/4849

T. 28.5.2002

• İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE SİGORTALIYA YAPILAN ÖDEMELER ( Kurumun İşverene Rücuu - Kusur Oranının Tesbiti )

• KUSUR ORANININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Malul Kalan İşçiye Yapılan Ödemeler İçin Kurumun İşverene Rücuunda )

• MALUL KALAN İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMELER NEDENİYLE KURUMUN İŞVERENE RÜCUU ( İşçinin Aldığı Kusur Raporunun Bağlayıcılığı )

• RÜCUEN TAZMİNAT TALEBİ ( Kurumun İş Kazasında Malul Kalan İşçiye Yaptığı Ödemeler İçin İşverene - İşçinin Kuruma Karşı Açtığı Davada Aldığı Kusur Raporunun Bağlayıcılığı )

506/m.26

ÖZET : Dava işkazasında malül kalan sigortalı işçi için yapılan harcamalar üzerine uğranılan Kurum zararının rücuan tahsiline ilişkindir. İşkazası sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalı tarafından açılmış olan tazminat davasında elde edilen kusur raporunun bağlayıcılığı, 26. madde çerçevesinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları yönünden ayrıntılı irdeleme içermesine bağlı olup, kazalı sigortalı tarafından açılmış olan İstanbul 6. iş Mahkemesi`nin 1995/824 E. Numaralı dosyasında elde edilen kusur raporu yukarıda sıralanan ilkeler doğrultusunda bir irdeleme içermediği gibi, olay üzerine yapılan hazırlık soruşturmasında elde edilen bilgiler ve sigorta müfettişi tarafından düzenlenen rapordaki bulgularla açık çelişki içerisinde olup bu haliyle hükme dayanak alınabilir nitelikte değildir.

DAVA : İşkazasında malül kalan sigortalı işçi için yapılan harcamalar üzerine uğranılan Kurum zararının rücuan tahsili davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar Avukatlarınca istenilmesi ve davalı Avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 28.5.2002 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti.Duruşma günü davalı adına Avukat Özer Mancılıkçılar ile karşı taraf adına Avukat Nermin Kayan geldiler.Duruşmaya başlanarak, hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi Ercan Turan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davacı Kurum vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davalı vekilinin temyiz itirazlarına gelince; 506 sayılı Yasa`nın 26. maddesine dayalı olarak açılan davalarda kendine özgü halefiyet ilkesi geçerli olduğundan, işkazası sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalı tarafından açılmış olan tazminat davasında elde edilen kusur raporunun bağlayıcılığı, 26. madde çerçevesinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları yönünden ayrıntılı irdeleme içermesine bağlı olup, kazalı sigortalı tarafından açılmış olan İstanbul 6. iş Mahkemesi`nin 1995/824 E. Numaralı dosyasında elde edilen kusur raporu yukarıda sıralanan ilkeler doğrultusunda bir irdeleme içermediği gibi, olay üzerine yapılan hazırlık soruşturmasında elde edilen bilgiler ve sigorta müfettişi tarafından düzenlenen rapordaki bulgularla açık çelişki içerisinde olup bu haliyle hükme dayanak alınabilir nitelikte değildir.

Sıralanan maddi ve hukuki olgular gözetilerek, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında uzman bilirkişi kurulundan çelişkileri giderici ve olayın gerçekleşmesine kusurlu eylemleriyle etkili olanların kusur oranlarını belirleyici rapor alınarak gerekli değerlendirme yapıldıktan ve belirlenen kusur oranının sigortalı tarafından açılmış olan davada asgari ücret üzerinden belirlenmiş olan gerçek zarar dış tavan değerine uygulanması suretiyle bir sonuca varılması gereğinin gözetilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, Davalı avukatı yararına takdir edilen 250.000.000 lira duruşma avukatlık parasının davacıya yükletilmesine, temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.5.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube