Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ALACAKLININ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ VE TAHSİL HARCI İLE İLGİLİ KARAR ....

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/7454

K. 2007/10088

T. 16.5.2007

• ALACAKLININ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( İstem Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Edeceğinden Hacizlerin Kaldırılabilmesi İçin Tahsil Harcının Ödenmesinin Zorunlu Olduğu )

• TAHSİL HARCI ( Alacaklının Haczin Kaldırılması Talebi - İstem Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Edeceğinden Hacizlerin Kaldırılabilmesi İçin Tahsil Harcının Ödenmesinin Zorunlu Olduğu )

• ALACAĞIN HARİCEN TAHSİL EDİLDİĞİ KARİNESİ ( Alacaklı İcra Dairesine Başvurarak Borçlu Adına Taşınmazlar Üzerine Konulan Hacizlerin Kaldırılmasını Talep Etmesi Halinde - Kabulü İçin Tahsil Harcının Ödenmesinin Zorunlu Olduğu )

• İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇİLMESİ ( Zabıtnameye Yazılması İçin Vazgeçilen Miktara Ait Tahsil Harcının Yarısının Alınacağı - Ancak Haczedilen Mal Satılıp Paraya Çevrildikten Sonra Vazgeçilirse Tahsil Harcının Tam Olarak Alınacağı )

492/m.23

ÖZET : Somut olayda alacaklı İcra Dairesine başvurarak icra takibi nedeniyle borçlu adına taşınmazlar üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiğine göre, bu istem alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılabilmesi için yukarıda belirtilen yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur. Dairemizin yeniden oluşan ve istikrarla uygulanan son içtihatları açıklanan biçimde olup, bu durumda mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 492 sayılı Harçlar Kanunun 23. maddesi uyarınca "Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır." Somut olayda alacaklı İcra Dairesine başvurarak icra takibi nedeniyle borçlu adına taşınmazlar üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiğine göre, bu istem alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılabilmesi için yukarıda belirtilen yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur. Dairemizin yeniden oluşan ve istikrarla uygulanan son içtihatları açıklanan biçimde olup, bu durumda mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Hazine vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 16.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube