Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Taksirle Öldürme Suçu Hakkında Yargıtay 12. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/28656

K. 2013/15966

T. 12.6.2013

• TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Sanığın Ortağı Olduğu Şirkette Çalışan İşçinin Ölümü - Kimin Sorumlu Olduğuna Dair Evrakların Getirtileceği/Bilirkişi Heyetinden Görüş Alınması Gerektiği )

• BİLİRKİŞİ ( Taksirle Öldürme/Sanığın Ortağı Olduğu Şirkette Çalışan İşçinin Ölümü - Kimin Sorumlu Olduğuna Dair Evrakların Getirtileceği/Bilirkişi Heyetinden Görüş Alınması Gerektiği )

• DENETİMLİ SERBESTLİK ( Taksirle Öldürme - Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi Halinde Cezanın Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirilmesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• İNFAZI KISITLAYACAK NİTELİKTE KARAR ( Taksirle Öldürme - Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi Halinde Cezanın Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirilmesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

5237/m.51, 89

ÖZET : Taksirle öldürme suçunda; sanığın ortağı olduğu şirkette yaklaşık 10 yıldır işçi olarak çalışan ölenin, olay tarihinde şirketin yönetiminden kimin sorumlu olduğuna dair evraklar getirtilip, sanığın şirkette fiili olarak görev yapıp yapmadığına dair bilgisi olabilecek şirket çalışanlarının beyanı alındıktan sonra, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi ve teknik üniversitelerin konuyla ilgili kürsülerinden seçilecek öğretim üyelerinden oluşacak bilirkişi heyetinden görüş alınması gerekir.

Denetim süresi içinde sanığın kasıtlı bir suç işlemesi ve kendisine yüklenen yükümlülüklere hakimin uyarısına rağmen uymamakta ısrar etmesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine, denetim süresi içerisinde işlenecek 2. suçtan dolayı hüküm veren mahkeme tarafından karar verileceği gözetilmeden, infazı kısıtlar şekilde, denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi halinde cezanın tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine dair hüküm, müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafinin, eksik incelemeyle karar verildiğine ve olayda sanığın sorumluluğunun bulunmadığına ilişkin, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- )Sanığın ortağı olduğu ... ve İplik Sanayi Limited Şirketinde yaklaşık 10 yıldır işçi olarak çalışan ölenin, olay günü, yuvarlak örme makinesinde çalışırken kafasını makinenin kumaş sarma merdanesiyle ayağı arasına sıkıştırması neticesinde vefat etmesi olayıyla ilgili olarak. ... ve İplik Sanayi Limited Şirketinin kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğunda, olay tarihinde şirketin yönetiminden kimin sorumlu olduğuna dair evraklar getirtilip, sanığın şirkette fiili olarak görev yapıp yapmadığına dair bilgisi olabilecek şirket çalışanlarının beyanı alındıktan sonra, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi ve sanığın olayda kusurlu olup olmadığının kesin olarak tespiti bakımından, teknik üniversitelerin konuyla ilgili kürsülerinden seçilecek öğretim üyelerinden oluşacak bilirkişi heyetinden alınacak rapor sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik soruşturmayla yazılı şekilde hüküm tesisi,

2- )Yargıtay Ceza Genel Kurulu`nun 07.07.2009 tarih 2009/9-62-191 Sayılı kararında da vurgulandığı üzere, taksirli suçlar açısından temel cezanın belirlenmesinde T.C.K.nın 61/1. maddesinin ( g ) bendinde yer alan "failin güttüğü amaç ve saik" gerekçesine dayanamayacağının gözetilmemesi,

3- )5237 Sayılı T.C.K.nın 51/7. maddesi uyarınca denetim süresi içinde sanığın kasıtlı bir suç işlemesi ve kendisine yüklenen yükümlülüklere hakimin uyarısına rağmen uymamakta ısrar etmesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine, denetim süresi içerisinde işlenecek 2. suçtan dolayı hüküm veren mahkeme tarafından karar verileceği gözetilmeden, infazı kısıtlar şekilde, denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi halinde cezanın tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 s. kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 12.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube