Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4625

K. 2012/6758

T. 7.3.2012

• PRİM ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Amme Alacakların Tahsili Nedeniyle Borçlunun Emekli Maaşının Üzerine Haciz Konulduğu - Borçlunun Haczin Kaldırılması İçin Dava Açtığı/Alacaklı Birimin Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili Olduğu )

• EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE KONAN HACİZ ( Amme Alacakların Tahsili Nedeniyle - Borçlunun Haczin Kaldırılması İçin Dava Açtığı/Alacaklı Birimin Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili Olduğunun Gözetileceği )

• HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Amme Alacakların Tahsili Nedeniyle Borçlunun Emekli Maaşının Üzerine Haciz Konulduğu - Alacaklı Birimin Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili Olduğunun Gözetileceği )

• YETKİLİ MAHKEME ( Amme Alacakların Tahsili Nedeniyle Borçlunun Emekli Maaşının Üzerine Haciz Konulduğu - Borçlunun Haczin Kaldırılması İçin Dava Açtığı/Alacaklı Birimin Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili Olduğu )

ÖZET : Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından prim alacaklarının tahsili için, Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun gereğince yapılan takip sebebiyle SGK`dan almakta olduğu emekli maaşı üzerine haciz konulduğu, borçlunun ise haczin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır. Uyuşmazlığın çözümünde, alacaklı birimin bulunduğu yer iş mahkemesinin yetkili olduğu gözetilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü :

KARAR : Alacaklı Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından prim alacaklarının tahsili için, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun gereğince yapılan takip sebebiyle SGK`dan almakta olduğu emekli maaşı üzerine haciz konulduğu, borçlunun ise haczin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`nun 17.04.2008 tarih ve 5754 Sayılı Kanun`un 52. maddesiyle değişik 88. maddesinin 16. fıkrası uyarınca, kurumun ( Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ) süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu`nun 51., 102. ve 106. maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır. Kurum, 6183 Sayılı Kanun`un uygulanmasında Maliye Bakanlığıyla diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. Aynı maddenin 19. fıkrası uyarınca ise, kurumun pirim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun`un uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir.

Bu durumda uyuşmazlığın çözümünde, alacaklı birimin bulunduğu yer iş mahkemesi olan Adana İş Mahkemesi görevli ve yetkili olduğundan, mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esası incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 07.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube