Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ İÇİN İLAMI İCRAYA KOYMAK ( Hükmün Davalı Vekiline Tebliğ Edildikten 1 Ay Sonra Temyiz Başvurusunda Bulunulduğu - Başvurudan Önce İcra Takibi Başlattığı/Kararı Bu Tarihte Tebliğ Ettiğinin Kabul Edileceği )

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/17023

K. 2013/9983

T. 6.6.2013

• TEMYİZ ( Hükmün Davalı Vekiline Tebliğ Edildikten 1 Ay Sonra Temyiz Başvurusunda Bulunulduğu - Başvurudan Önce Vekilin Vekalet Ücreti İçin İcra Takibi Başlattığı/Kararı Bu Tarihte Tebliğ Ettiğinin Kabul Edilerek Süresinde Olmayan Temyiz Başvurusunun Reddedileceği )

• DAVALI VEKİLİNİN TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN ÖNCE İLAMI İCRAYA KOYMASI ( Hükmün Davalı Vekiline Tebliğ Edildikten 1 Ay Sonra Temyiz Başvurusunda Bulunulduğu - Başvurudan Önce İcra Takibi Başlattığı/Kararı Bu Tarihte Tebliğ Ettiğinin Kabul Edileceği )

• VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ İÇİN İLAMI İCRAYA KOYMAK ( Hükmün Davalı Vekiline Tebliğ Edildikten 1 Ay Sonra Temyiz Başvurusunda Bulunulduğu - Başvurudan Önce İcra Takibi Başlattığı/Kararı Bu Tarihte Tebliğ Ettiğinin Kabul Edileceği )

• GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ ( Hükmün Davalı Vekiline Tebliğ Edildikten 1 Ay Sonra Temyiz Başvurusunda Bulunulduğu - Başvurudan Önce Vekalet Ücretinin Tahsili İçin İcra Takibi Başlattığı/Kararı Bu Tarihte Tebliğ Ettiğinin Kabul Edileceği )

1086/m.432

ÖZET : Hüküm temyiz isteminde bulunan davalı vekiline tebliğ edilmiş ve davalı vekili 1 ay sonra temyiz isteminde bulunmuştur. Davalı vekili temyiz başvurusundan önce vekalet ücretinin tahsili amacıyla kararı takibe koymuştur. Kararı eline aldığı, öğrendiği dikkate alındığında kararın bu tarih itibariyle davalıya tebliğ edildiğinin kabulü gerekir. Temyiz dilekçesi 15 günlük yasal süre geçtikten sonra verilmiş olduğundan istemin reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı eşya alacağı davasına dair karar, davalı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Hüküm temyiz isteminde bulunan davalı vekiline 27.07.2012 tarihinde tebliğ olunmuş ve davalı vekili 27.08.2012 tarihinde temyiz isteminde bulunmuş ise de, 16.06.2011 tarihli hüküm, vekalet ücretinin tahsili amacıyla davalı vekili tarafından 09.08.2011 tarihinde Ilgın İcra Müdürlüğünün 2011/1451 esas sayılı icra takip dosyasında takibe konulmuş olup, davalı vekilinin 09.08.2011 tarihinde kararı eline aldığı, öğrendiği dikkate alındığında kararın bu tarih itibariyle davalıya tebliğ edildiğinin kabulü gerekir. Buna göre davalının 09.08.2011 tarihinde hükmü tebliğ aldığı dikkate alındığında temyiz dilekçesi 15 günlük yasal süre geçtikten sonra 27.08.2012 tarihinde verilmiş olduğundan,

SONUÇ : 6100 sayılı HMK`ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK`nun 432/4.maddesi ve 01.06.1990 gün 1989/3,1990/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince temyiz isteminin süreden REDDİNE, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 06.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu karar, kullanıcılarımızdan Sayın Avukat Rıdvan Galip ERGÜN tarafından gönderilmiştir.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube