Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)KESİN MEHİL TANINAMAMASI ( Resmi Bir Daireden Yazı Cevabının Getirilmesi İçin Taraflardan Birine )

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/5099

K. 2001/5303

T. 25.6.2001

• ŞUF`A DAVASI ( Davacıya Satılan Hisse ile İlgil Akit Tablosunu Getirmesi İçin Kesin Mehil Tanınamayacağı )

• KESİN MEHİL TANINAMAMASI ( Resmi Bir Daireden Yazı Cevabının Getirilmesi İçin Taraflardan Birine )

• RESMİ BİR DAİREDEN YAZI CEVABININ GETİRİLMESİ ( Kesin Mehil Konusu Yapılamayacağı )

743/m.658

1086/m.163

ÖZET : Bir resmi daireden yazı cevabının getirilmesi için taraflardan birine kesin süre verilemez. Resmi şekilde istenmesi celbi için gereken masrafın da ara kararında gösterilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı şufa davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup geçeği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Dava şufa payın iptali ile davacı adına tescili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının dava konusu 6 nolu parselde 69/2564 hisseyi 10/07/1996 tarihinde 20.000.000.TL bedelle satın aldığını, müvekkilinin Avusturya`da işçi olarak çalışması nedeniyle 01/11/2000 tarihinde öğrendiğini, şufa hakkını kullanmak istediğini belirterek şufalı payın iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davanın süresinde açılmadığını, davalının dava konusu hisseyi aslında 20 yıl önce aldığını, ancak tapudaki devrin 04/07/1996 tarihinde yapıldığını, tarafların birbirlerine çok yakın olmaları nedeniyle davacının satıştan haberdar olduğunu, davalının aldığı hisse üzerine ev yaptırdığını, davacının bunu da bildiğini, ayrıca davanın görevsiz mahkemede açıldığını, dilekçede belirtilen değerin çok düşük olduğunu davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacıya akit tablosunun celbi için kesin mehil verilmesine rağmen ara kararının yerine getirilmemesi nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, dava konusu 6 parsel nolu taşınmazda davacı tarafından satın alınan 69/2564 hissenin iptali ile kendi adına tescili için şufa davası açmıştır. Mahkemece 21/12/2000 tarihli celsede davacı vekiline davalının satın aldığı hisse ile ilgili akit tablosunun ve tapu harç ve masraflarını gösterir kayıtların celbi için süre verilmiş, bir sonraki celse olan 26/02/2001 tarihli celsede davacı vekiline önceki ara kararını yerine getirmesi için 10 günlük kesin mehil verilmesine karar verilmiştir. 02/04/2001 tarihli celsede ise kesin mehile rağmen ara karar yerine getirilmediğinden davanın reddine hükmedilmiştir. Kesin mehil konusu HUMK.nun 163. maddesinde düzenlenmiştir. Bir resmi daireden yazı cevabının getirilmesi için taraflardan birine kesin süre verilemez. Resmi şekilde istenmesi celbi için gereken masrafın da ara kararında gösterilmesi gerekir. Bu husus gözönünde tutulmadan yazılı gerekçe ile davanın reddi usul ve yasaya aykırıdır.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 25/06/2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube