Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Ateşli Silah Kanununa Aykırılık Suçu Hakkında Yargıtay 8. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2012/9423

K. 2012/37295

T. 6.12.2012

• ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU`NA AYKIRILIK ( Sanığın Evinde Ele Geçen Mermilerin Sayı İtibariyle 51 Adetten Az Olması Nedeniyle Eylemin 6136 S.K`nın 13/4. Kapsamında Kaldığının Gözetileceği )

• ELE GEÇİRİLEN MERMİ SAYISI ( Sanığın Evinde Ele Geçen Mermilerin Sayı İtibariyle 51 Adetten Az Olması Nedeniyle Eylemin 6136 S.K`nın 13/4. Kapsamında Kaldığının Gözetileceği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Sanık Hakkında Asgari Hadden Ceza Tayin Olunurken Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Takdiren Denilmekle Yetinilemeyeceği )

• ADLİ PARA CEZASINA ESAS ALINAN GÜN SAYISI ( Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı Takdir Olunacak Miktarın Çarpılarak Adli Para Cezasının Belirlenmesi Gereği )

• ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı Takdir Olunacak Miktarın Çarpılarak Adli Para Cezasının Belirlenmesi Gereği )

• ERTELENMESİ MÜMKÜN OLMAYAN PARA CEZASI ( Sadece Hapis Cezasının Ertelenip Adli Para Cezasının Ertelenemeyeceği )

• DENETİMLİ SERBESTLİK KARARI ( Cezanın Ertelenmesine Karar Verildikten Sonra Yasal Dayanağı ve İçeriği Gösterilmeden Sanık Hakkında Denetimli Serbestlik Hükümlerinin Uygulanmasına Karar Verileceği )

• ADLİ EMANETTE KAYITLI EŞYA ( Adli Emanette Kayıtlı Eşyaların Akıbeti Hakkında Bir Karar Verilmesi Gereği )

5271/m.231,232

5237/m. 51, 52, 61

6136/m. 13

ÖZET : 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçunda; sanığın evinde ele geçen mermilerin sayı itibariyle 51 adetten az olması nedeniyle eylemin 6136 sayılı Yasanın 13/4. kapsamında kaldığı gözetilmelidir.

Sanık hakkında asgari hadden ceza tayin olunurken yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden takdiren denilmekle yetinilmesi,

Adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının 25 günden az olamayacağının gözetilmemesi hukuka aykırıdır.

Adli para cezasına esas alınan birim gün sayısı ile bir gün karşılığı takdir olunacak miktarın çarpılarak adli para cezasının belirlenmesi gerekir.

Adli para cezasına esas alınan birim gün sayısı ile bir gün karşılığı takdir olunacak miktarın çarpılarak adli para cezasının belirlenmesi gerekirken yazılı şekilde 4 gün adli para cezası ile mahkumiyete karar verilmesi isabetsizdir.

Sadece hapis cezasının ertelenip adli para cezasının ertelenemeyeceğinin gözetilmelidir.

Sanık hakkında hükmolunan cezanın ertelenmesine karar verildikten sonra yasal dayanağı ve içeriği gösterilmeden sanık hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Adli emanette kayıtlı eşyaların akıbeti hakkında bir karar verilmemesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanan kanıtlara, hükmün dayandığı gerekçe ve takdire göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak:

1- 25.11.2009 tarihli iddianame ile sanığın evinde yapılan aramada bulunan mermiler nedeniyle cezalandırılması talep olunduğu halde sanığın 1 adet ateşli silah ve mutad sayıda mermi bulundurduğundan bahisle iddianame kapsamı dışına çıkılarak ve sanığın evinde tabanca bulunmadığı da gözetilmeyerek yazılı şekilde dosya kapsamına uygun bulunmayan gerekçeyle hüküm kurulması,

2- Kabul ve uygulamaya göre:

a- Dairemizce benimsenip sürdürülen uygulamaya göre sanığın evinde ele geçen mermilerin sayı itibariyle 51 adetten az olması nedeniyle eylemin 6136 sayılı Yasanın 13/4. madde ve fıkrası kapsamında kaldığı gözetilmeden, aynı yasa maddesinin 3. fıkrası uyarınca hüküm kurulması suretiyle fazla ceza tayini,

b- Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5728 sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik CMK.nın 231. maddesi ve bu maddenin 6. fıkrasına 25.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 sayılı Yasanın 7. maddesi ile eklenen cümle gözetilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde mahkemesince değerlendirme yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

c- Sanık hakkında asgari hadden ceza tayin olunurken TCK.nın 61/1. maddesi uyarınca yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden takdiren denilmekle yetinilmesi,

d- Sanık hakkında 6136 sayılı Yasanın 13/3. maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezası tayin olunduktan sonra takdiri indirim sebebiyle 1/6 indirim yapıldığı belirtilerek 10 ay hapis ve 4 gün adli para cezası tayin edilirken 4 gün adli para cezasının ne şekilde belirlendiğinin açıklanmaması,

e- 6136 sayılı Yasanın 13/3. maddesinde öngörülen adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının 25 günden az olamayacağının gözetilmemesi,

f- Takdiri indirim sebebiyle cezadan indirim yapılırken dayanağı olan yasa ve maddesi gösterilmeyerek CMK.nın 232/6. maddesine aykırı davranılması,

g- Adli para cezasına esas alınan birim gün sayısı ile bir gün karşılığı takdir olunacak miktarın çarpılarak adli para cezasının belirlenmesi gerekirken yazılı şekilde 4 gün adli para cezası ile mahkumiyete karar verilip TCK.nın 52. maddesine muhalefet edilmesi,

h- TCK.nın 51/1. maddesi gereğince sadece hapis cezasının ertelenip adli para cezasının ertelenemeyeceğinin gözetilmemesi,

ı- Sanık hakkında hükmolunan cezanın ertelenmesine karar verildikten sonra yasal dayanağı ve içeriği gösterilmeden sanık hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi,

i- Adli emanette kayıtlı eşyaların akıbeti hakkında bir karar verilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 06.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube