Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının Diğer İşçiyle Dövüşerek İşyerinde Huzursuzluk Çıkarması - Haklı Fesih Sebebi Oluşturduğu )

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/8924

K. 2011/9990

T. 4.4.2011

• HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının Diğer İşçiyle Dövüşerek İşyerinde Huzursuzluk Çıkarması - Haklı Fesih Sebebi Oluşturduğu )

• İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE FESHİ ( Davacının Diğer İşçiyle Dövüşerek İşyerinde Huzursuzluk Çıkarması )

• KIDEM TAZMİNATI ( İşveren Tarafından Haklı Sebeple İş Sözleşmesi Sona Erdirilen İşçinin Talebinin Reddedileceği - Davacının Diğer İşçiyle Dövüşerek İşyerinde Huzursuzluk Çıkarması )

• İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Diğer İşçiyle Dövüşerek İşyerinde Huzursuzluk Çıkarması - İşveren Tarafından Haklı Sebeple İş Sözleşmesi Sona Erdirilen İşçinin Talebinin Reddedileceği )

• EŞİT İŞLEM YAPMA BORCU ( İş Sözleşmesinin Performans Düşüklüğü Sebebiyle Sona Erdirilmesi İle İşyerinde Diğer İşçinin Dövülmesinin Farklı Hukuki Nitelik Taşıması - Eşit İşlem Yapma Borcuna Aykırı Olmayacağı )

4857/m.5,17, 25/2-d,

1475/m.14

ÖZET : Davacı, kavga çıkartarak çalışan diğer bir işçiyi dövmüştür.Bu durum 4857 Sayılı İş Kanunu`nun 25/2-d fıkrası gereğince haklı fesih nedenidir. İşveren tarafından iş sözleşmesi haklı olarak feshedilen işçi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Dövülen işçinin iş sözleşmesi performans düşüklüğü sebebiyle sona erdirilmiş ve işçinin yasal hakları ödenmiştir. Dövülen işçinin iş sözleşmesinin performans düşüklüğü sebebiyle feshi farklı hukuki nitelik taşıdığından, burada davacı işçiye yasal haklarının ödenmemesi eşit işlem yapma borcuna aykırılık oluşturmamaktadır.

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, istemi hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ü. Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili müvekkilinin davalı işyerinde 2002 yılı Nisan ayından 18.12.2006 tarihine kadar renk kontrolcü olarak çalıştığını, net maaşının 440,00 YTL olduğunu, davacıyla aynı işyerinde çalışmakta olan O. P. arasında 14.12.2006 tarihinde 20.00-08.00 vardiyasında tartışma çıktığını, bu sebeple müvekkilinin hizmet akdine 18.12.2006 tarihinde son verildiğini, olayda kusuru olan O. P.’ın da işine son verildiğini ancak tüm yasal haklarının ödendiğini, müvekkiline bir ödemede bulunulmadığını,bunun eşit işlem yapma borcuna aykırı olduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.

Davalı vekili davacının O. P. adındaki işçiye kahvaltı saatinde yemekhanede saldırarak vurmaya kalkıştığını, orada bulunan işçilerden Ö. Ö.’ın araya girerek kavgayı önlediğini, O. P.’ın saldırıya karşılık vermediğini ve oradan ayrıldığını, davacının arkasından giderek O. P.’ı yumrukladığını, yere düştükten sonra da üzerine çıkarak vurmaya devam ettiğini, orada bulunanların ayırdıklarını, işyerinde olan bu olaydan sonra iş çıkışı servis aracından indikten sonra Çerkezköy`deki bir kahvehanede tekrar kavga ettiklerinin öğrenildiğini, davacının bu olayla ilgili işyerine bir bildirim veya şikayette bulunmadığını, bu olayın işyeri sınırlarının tamamen dışında olduğunu, O. P.’ın iş akdinin verimsizliği sebebiyle feshedildiğini, işyerinde vuku bulan olay sebebiyle davacının savunmasının alındığını, şahitlerin dinlendiğini, hizmet akdine haklı sebeple son verildiğini, eşit işlem yapma borcuna aykırılık bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece talepler hüküm altına alınmıştır.

Davacının işyerinde diğer bir işçiyi dövdüğü tartışmasızdır. Bu durum 4857 Sayılı İş Kanunu`nun 25/2-d fıkrası gereğince haklı fesih nedenidir. Dövülen işçinin iş sözleşmesinin performans düşüklüğü sebebiyle feshi farklı hukuki nitelik taşıdığından yine aynı kanunun 5.maddesinin koşulları burada oluşmamaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi gerekirken kabulü isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 04.04.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube