Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) İTİRAZIN İPTALİ ( İcra Takibine Konu Edilen Alacaklar Yönünden Davalı Borçlunun Takipten Önce Temerrüde Düşürülüp Düşürülmediği ve Takip Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Alacağı Bulunup Bulunmadığının Araştırılıp Değerlendirilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/3193

K. 2011/2165

T. 1.2.2011

• İTİRAZIN İPTALİ ( İcra Takibine Konu Edilen Alacaklar Yönünden Davalı Borçlunun Takipten Önce Temerrüde Düşürülüp Düşürülmediği ve Takip Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Alacağı Bulunup Bulunmadığının Araştırılıp Değerlendirilmesi Gerektiği )

• FAİZ ( İtirazın İptali - İcra Takibine Konu Edilen Alacaklar Yönünden Davalı Borçlunun Takipten Önce Temerrüde Düşürülüp Düşürülmediği ve Takip Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Alacağı Bulunup Bulunmadığının Araştırılıp Değerlendirilmesi Gerektiği )

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Kabule Göre Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Alacaklarının Varlığının ve Miktarlarının Tespiti Yargılamayı Gerektirdiği ve Bu Nedenle Alacağın Likit Olmadığı Gözetilmeden İnkar Tazminatı İsteminin Kabulünün Hatalı Olduğu )

• İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Alacaklarının Varlığının ve Miktarlarının Tespiti Yargılamayı Gerektirdiği ve Bu Nedenle Alacağın Likit Olmadığı Gözetilmeden İnkar Tazminatı İsteminin Kabulünün Hatalı Olduğu )

2004/m. 67

1475/m. 14

ÖZET : Davacı, itirazın iptaline takibin devamına %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece icra takibine konu edilen alacaklar yönünden davalı borçlunun takipten önce temerrüde düşürülüp düşürülmediği, takip tarihine kadar işlemiş faiz alacağı bulunup bulunmadığı araştırılıp değerlendirilmeden ve temerrüt bulunuyorsa işlemiş faiz alacağının ne kadar olduğu bilirkişi marifetiyle hesaplatılmadan, alınan bilirkişi raporunda davacının süresinde işe başlatılmaması durumuna göre hesap yapılan A seçeneği kabul edilerek eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmektedir.

Kabule göre kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının varlığının ve miktarlarının tespiti yargılamayı gerektirdiği, bu sebeple alacağın likit olmadığı gözetilmeden inkar tazminatı isteminin kabulü de hatalı olmuştur.

DAVA : Davacı, itirazın iptaline takibin devamına %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, istemi hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ü. Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davacı vekili müvekkilinin davalı şirketin işçisi olarak çalışırken hizmet akdinin işverence haksız olarak feshedildiğini, işe iade istemli davalarının Bursa 3. İş Mahkemesi`nin 2006/190 E. 2006/2271 Sayılı kararıyla kabul edilip Yargıtay`ca onandığını, işe iade için süresinde başvurmasına rağmen işverence yasal süreden sonra işe başlamasının bildirildiğini, bu durumda önceki feshin geçerli hale geldiğini, kıdem ve ihbar tazminatları ödenmediğinden Bursa 6. İcra Müdürlüğü`nün 2007/15707 esas sayılı dosyasında başlattıkları icra takibine davalı tarafından haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek takibe yönelik itirazın iptaline, %40`dan az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili icra takibinde talep konusu edilen alacakların hangi alacaklar olduğunun açıklanmadığını, kıdem ve ihbar tazminatı talep edilmişse bu alacaklarınlikit olamayacağını, nerede hesaplanıp kesinleştiğinin anlaşılamadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Mahkemece icra takibine konu edilen alacaklar yönünden davalı borçlunun takipten önce temerrüde düşürülüp düşürülmediği, takip tarihine kadar işlemiş faiz alacağı bulunup bulunmadığı araştırılıp değerlendirilmeden ve temerrüt bulunuyorsa işlemiş faiz alacağının ne kadar olduğu bilirkişi marifetiyle hesaplatılmadan, alınan bilirkişi raporunda davacının süresinde işe başlatılmaması durumuna göre hesap yapılan A seçeneği kabul edilerek eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmektedir.

Ayrıca kabule göre kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının varlığının ve miktarlarının tespiti yargılamayı gerektirdiği, bu sebeple alacağınlikit olmadığı gözetilmeden inkar tazminatı isteminin kabulü de hatalı olmuştur.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 1.2.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube