Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8639

K. 2012/11828

T. 10.4.2012

• ŞİKAYET ( Dayanak İlamın Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Dair Kısmı Dışındaki Bölümünün Eda Hükmü Taşımadığı Nazara Alınarak Şikayetin Kısmen Kabulüyle Yargı Gideri ve Vekalet Ücreti Kalemleri Dışındaki Kısımla İlgili Takibin İptali Gerektiği )

• İCRA TAKİBİNE KONU OLABİLEN İLAMLAR ( Şikayet - Dayanak İlamın Hüküm Bölümü İtibariyle Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretine Dair Kısmı Eda Hükmünde Olduğundan Bu Yönlerden Takip Yapılmasına Bir Engel Bulunmadığı/İstemin Tümden Kabulünün İsabetsiz Olduğu )

• EDA HÜKMÜ ( Dayanak İlamın Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Dair Kısmı Dışındaki Bölümünün Eda Hükmü Taşımadığı/Bu Kalemler Dışındaki Kısımla İlgili Takibin İptali Gerektiği - Şikayet )

ÖZET : Dava, ilama aykırı ödeme emri düzenlendiği iddiasıyla şikayete ilişkindir. Somut olayda, alacaklı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesinin eda hükmü içermeyen menfi tespit kararına istinaden borçlular hakkında ilamlı takip başlatıldığı görülmüştür. Söz konusu ilam, kesinleşmiştir. İlamın, hüküm bölümü itibariyle yargılama giderleri ve vekalet ücretine dair kısmı eda hükmünde olduğundan bu yönlerden takip yapılmasına bir engel bulunmamaktadır. O halde mahkemece, dayanak ilamın yargılama gideri ve vekalet ücretine dair kısmı dışındaki bölümünün, eda hükmü taşımadığı nazara alınarak, şikayetin kısmen kabulüyle yargı gideri ve vekalet ücreti kalemleri dışındaki kısımla ilgili takibin iptali gerekirken, yazılı şekilde ilama aykın icra emri düzenlendiğinden bahisle istemin tümden kabulü isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Nezihe Deniz Etral tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : H.G.K.`nun 8.10.1997 tarih ve 1997/12-517 E.-1997/776 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Diğer bir anlatımla, hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. O sebeple sınırlı yetkili icra mahkemesince ilamın infaz edilecek kısmı yorum yoluyla belirlenemez.

Somut olayda, alacaklı tarafından. Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 17.2.2009 tarih, 2007/305 E. - 2009/10 K.sayılı eda hükmü içermeyen menfi tespit kararına istinaden borçlular hakkında ilamlı takip başlatıldığı görülmüştür. Söz konusu ilam, 30.12.2010 tarihinde kesinleşmiştir. İlamın, hüküm bölümü itibariyle yargılama giderleri ve vekalet ücretine dair kısmı eda hükmünde olduğundan bu yönlerden takip yapılmasına bir engel bulunmamaktadır.

O halde mahkemece, dayanak ilamın yargılama gideri ve vekalet ücretine dair kısmı dışındaki bölümünün, eda hükmü taşımadığı nazara alınarak, şikayetin kısmen kabulüyle yargı gideri ve vekalet ücreti kalemleri dışındaki kısımla ilgili takibin iptali gerekirken, yazılı şekilde ilama aykın icra emri düzenlendiğinden bahisle istemin tümden kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 10.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube