Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/22571

K. 2013/8483

T. 28.3.2013

* TEDBİR NAFAKASI (Davacı Kadının Dava Tarihinde Çalıştığı ve Eşinden Daha Fazla Gelire Sahip Olduğu Ancak İşten Çıkarıldığı - Çalıştığı Dönemler Yönünden Tedbir Nafakası Koşulları Oluşmadığı/Kadın Yararına İşten Çıkarıldığı Tarihten İtibaren Karar Verileceği)

* KADININ ÇALIŞMASI (Çalıştığı Dönemler Yönünden Tedbir Nafakası Koşulları Oluşmadığı - İşten Çıkarıldığı Tarihten İtibaren Kadın Yararına Tedbir Nafakasına Karar Vermek Gerekirken Dava Tarihinden İtibaren Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)

* TAZMİNATLA İLGİLİ FAİZ TALEBİ (Davacı Kadının Maddi ve Manevi Tazminatla İlgili Faiz Talebi Olduğu Halde Bu Talep Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Hüküm Kurulmamasının Doğru Olmadığı)

* MADDİ TAZMİNAT MİKTARININ AZ OLDUĞU (Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumlarına Boşanmaya Yol Açan Olaylardaki Kusur Derecelerine Paranın Alım Gücüne İhlal Edilen Mevcut ve Beklenen Menfaatlere Göre - Hakkaniyet İlkesi ve 6098 S.K. Md. 50 Nazara Alınarak Hükmedileceği)

4721/m.4, 169, 174

6098/m.50

ÖZET : Davacı kadının dava tarihinde çalıştığı, eşinden daha fazla gelire sahip olduğu ancak işten çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Davacı kadının çalıştığı dönemler yönünden tedbir nafakası koşullarının oluşmadığının kabulü gerekir. Davacı kadın yararına işten çıkarıldığı tarihten itibaren tedbir nafakasına karar vermek gerekirken, dava tarihinden itibaren karar verilmesi ve kadının maddi ve manevi tazminatla ilgili faiz talebi olduğu halde bu talep hakkında olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmaması doğru değildir. Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine paranın alım gücüne , ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran davacı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Hakkaniyet ilkesiyle Türk B.K.nun 50. vd. maddeleri hükmü nazara alınarak daha uygun miktarda maddi tazminat takdiri gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı kadın tarafından, kusur belirlemesi, yoksulluk nafakası ve tazminatların miktarı yönünden; davalı koca tarafından ise kusur belirlemesi, tedbir nafakası ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-)Toplanan delillerden; davacı kadının dava tarihinde çalıştığı, eşinden daha fazla gelire sahip olduğu ancak 30.5.2011 tarihinde işten çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında tarafların gelir durumları nazara alındığında davacı kadının çalıştığı dönemler yönünden Türk Medeni Kanunun 169. maddesi gereğince tedbir nafakası koşullarının oluşmadığının kabulü gerekir. O halde davacı kadın yararına işten çıkarıldığı tarihten itibaren tedbir nafakasına karar vermek gerekirken, dava tarihinden itibaren karar verilmesi doğru olmamıştır.

3-)Davacı kadının maddi ve manevi tazminatla ilgili faiz talebi olduğu halde bu talep hakkında olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmaması doğru değildir.

4-)Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine paranın alım gücüne , ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran davacı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesiyle Türk B.K.nun 50. vd. maddeleri hükmü nazara alınarak daha uygun miktarda maddi tazminat (T.M.K.md. 174/1) takdiri gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2, 3 ve 4. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatıranlara iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 28.03.2013 tarihinde karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube