Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/640

K. 2012/18392

T. 30.5.2012

• BORCUN CEBRİ İCRA TEHDİDİ ALTINDA ÖDENMESİ (Haciz Konulan Banka Hesaplarından Kapanması - Açıkça İtirazdan Ya da Şikayetten Vazgeçilmediğinden Mahkemece Haczedilmezlik ve Faize İtirazın İnceleneceği/Karar Verilmesine Yer Olmadığı Hükmünün İsabetsizliği)

• HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ VE FAİZE İTİRAZ (Borcun Cebri İcra Tehdidi Altında Ödenmesinin Şikayeti ve İtirazı Konusuz Kılmayacağı - Borcun Haciz Konulan Banka Hesaplarından Kapanması/Açıkça İtirazdan Ya da Şikayetten Vazgeçilmediğinden İşin Esasının İnceleneceği)

• HACİZ KONULAN BANKA HESABINDAN BORCUN ÖDENMESİ (Borçlunun Haczedilmezlik Şikayeti ve Faize İtirazı - Karar Verilmesine Yer Olmadığı Hükmünün İsabetsizliği/İşin Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği)

 

ÖZET : Açıkça itirazdan ya da şikayetten vazgeçilmeksizin, borcun cebri icra tehdidi altında ödenmesi şikayeti ve itirazı konusuz kılmaz. Her dava ve şikayet, davanın açıldığı (şikayetin yapıldığı) andaki şartlara göre değerlendirilir.

Olayda, borçlunun rızaen yaptığı bir ödeme bulunmayıp, dosya borcu, haciz konulan banka hesaplarındaki paraların gönderilmesi ile kapanmıştır. Mahkemece, borçlunun haczedilmezlik şikayeti ve faize itirazının esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, karar verilmesine yer olmadığı şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından ilama dayalı olarak ilamlı icra takibine başlandığı, borçluya örnek 4-5 nolu icra emri tebliğ edilmesinden sonra banka hesaplarına haciz konulduğu, borçlu vekilinin ise banka hesaplarına konulan haczin kaldırılması ve birleşen dosya ile de icra emrinde talep edilen faizin fazla hesaplandığını belirterek icra emrinin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, borcun ödenmiş olması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı şeklinde sonuca gidildiği anlaşılmıştır.

Açıkça itirazdan ya da şikayetten vazgeçilmeksizin, borcun cebri icra tehdidi altında ödenmesi şikayeti ve itirazı konusuz kılmaz. Her dava ve şikayet, davanın açıldığı (şikayetin yapıldığı) andaki şartlara göre değerlendirilir (Hukuk Genel Kurulu`nun 2011/12-177 esas, 2011/300 karar sayılı 11.05.2011 tarihli kararı). Kaldı ki, somut olayda, borçlunun rızaen yaptığı bir ödeme bulunmayıp, dosya borcu, haciz konulan banka hesaplarındaki paraların gönderilmesi ile kapanmıştır.

O halde, mahkemece, borçlunun haczedilmezlik şikayeti ve faize itirazının esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile karar verilmesine yer olmadığı şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nın 366. ve HUMK`nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 30.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube