Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

İDDİANAMENİN İADESİ,KANUN YARARINA BOZMA,ÇEVREYİ KİRLETME

 

T.C.
YARGITAY
2.CEZA DAİRESİ
Esas No: 2009/10660
Karar No: 2009/20519
Karar Tarihi: 27.02.2009


>ÇEVREYİ KASTEN KİRLETMEK SUÇU
>KAMU DAVASININ AÇILMASI GEREKİP GEREKMEDİĞİ
>CUMHURİYET SAVCILIĞININ TAKDİR YETKİSİNİN OLDUĞU
>İTİRAZIN KABULÜ GEREĞİ


ÖZET: Somut olayda kamu davasının açılması gerekip gerekmediği yönünde delilleri takdir yetkisinin Cumhuriyet Savcılığı`na ait olduğu, bu takdirin kullanılmasının iade sebebi olamayacağı, mevcut delillerin mahkemesince değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK. nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbarı gerekir.

(5237 S. K. m. 181) (5271 S. K. m. 170, 174, 309)

DAVA: Çevreyi kasten kirletmek suçundan şüpheli Hasan Yılmaz hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 14.08.2008 tarihli ve 2008/124 soruşturma, 2008/96 esas, 2008/53 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı kanun`un 174. maddesi gereğince iadesine dair, Karaburun Sulh Ceza Mahkemesinin 20.08.2008 tarihli ve 2008/53 iddianame değerlendirme sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, Karaburun Asliye Ceza Mahkemesinin 26.08.2008 tarihli ve 2008/42 değişik iş sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 27.10.2008 gün ve 12677-53917 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 18.02.2009 gün ve 2008/21406 Esas, 2002009/2722 sayılı görevsizlik kararıyla dairemize gönderilmekle okundu.

KARAR: Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Dosya kapsamına göre, her ne kadar Sulh Ceza Mahkemesince, işlendiği iddia edilen çevrenin kasten kirletilmesi suçuna dayanak yapılan bila tarihi Özcan Yavaş ile Özlem Şafak Özget tarafından Çevre ve Orman Bakanlığı adına yapılan denetim sonucunda düzenlenen tutanakta, haşatı yapılan orkinos balıklarının kanlarını teknenin deposunda biriktirerek açıkta denize deşarj edildiğinin tespit ve beyan edildiğinin belirtildiği, ancak işlendiği iddia edilen çevrenin kasten kirletilmesi suçunun gerçekleşme biçiminin, yerinin ve zamanının, suçun çevreye zarar verilebilecek boyutta olup olmadığının, ayrıca bu durumun denizde kalıcı bir birikim gösterip göstermediğinin tespitinin yapılmadığı ve suçun sübutuna etki eden yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin delillerin toplanmadığından bahisle iddianamenin iadesine karar verilmiş ise de;

İddianamede suçun gerçekleşme biçiminin, yeri ve tarihinin gösterildiği gibi, dosya içerisinde bulunan İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü`nün 15.07.2008 tarihli ve 5529 sayılı yazısı ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan 04.08.2008 havale tarihli bilirkişi raporunda, söz konusu eylemin çevreye zarar verici boyutta ve kalıcı bir birikim oluşturduğunun belirtilmesi karşısında 5271 sayılı Kanun`un 170/2. maddesinde <soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet Savcısı bir iddianame düzenler> hükmü uyarınca, kamu davasının açılması gerekip gerekmediği yönünde delilleri takdir yetkisinin Cumhuriyet Savcılığı`na ait olduğu, bu takdirin kullanılmasının iade sebebi olamayacağı, mevcut delillerin mahkemesince değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK. nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur. Gereği düşünüldü:

SONUÇ: Kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden Karaburun Asliye Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 26.08.2008 gün ve 2008/42 D.İş sayılı kararın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 309. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi uyarınca BOZULMASINA, sonraki işlemlerin yerinde mericince yerine getirilmesine 27.02.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube