Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU
E. 2002/369
K. 2002/419
T. 29.11.2002
• ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( VUK. 353. Maddesinin 1. Fıkrasında Sayılan Belgelerin Verilmediğinin ve Alınmadığının Saptandığına İlişkin Hukuken Geçerli Bir Tespitin Gerektiği )
• FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL VE USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI ( Saptandığına İlişkin Hukuken Geçerli Bir Tespit Olmadan Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği )
• VERGİ CEZASI ( Cezayı Gerektiren Fiilin Tüm Unsurları Tamam Olmadan Failin Cezalandırılamayacağı Yolundaki Genel Ceza Hukuku İlkesinin de Varsayım Ya da Kıyas Yoluyla Ceza Tayinine Olanak Tanımadığı )
213/m. 353/1
ÖZET : Özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan belgelerin verilmediğinin ve alınmadığının saptandığına ilişkin hukuken geçerli bir tespitin gerektiği, olayda bu yönde yapılmış bir tespit bulunmadığı gibi "cezayı gerektiren fiilin tüm unsurları tamam olmadan failin cezalandırılamayacağı" yolundaki genel ceza hukuku ilkesinin de varsayım ya da kıyas yoluyla ceza tayinine olanak tanımayacağı. 
İstemin Özeti : Davacının, bir kısım emtia alımlarını içeriği itibarıyla yanıltıcı faturalarla belgelendirdiğinden bahisle adına 1994 yılı için özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. 
...Vergi Mahkemesi ... günlü ve ... sayılı kararıyla cezayı kaldırmıştır. 
Temyiz istemini inceleyen Danıştay Yedinci Dairesi 11.12.2001 günlü ve E:2000/8629, K:2001/3851 sayılı kararıyla; davacının içeriği itibarıyla yanıltıcı faturalardaki katma değer vergisi indirimi kabul edilmeyerek adına yapılan tarhiyata karşı açılan davada, tarhiyatın kaldırılması yolundaki mahkeme kararının Dairelerince, ..., ... ve ... tarafından düzenlenen faturaların gerçek bir mal satımına dayanmayan komisyon karşılığı düzenlenmiş faturalar olduğu gerekçesiyle bozulduğu, dolayısıyla emtia alımı karşılığında fatura alınmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle kararı bozmuştur. 
Bozma kararına uymayan ...Vergi Mahkemesi ... günlü ve ... sayılı kararıyla; özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan belgelerin verilmediğinin ve alınmadığının saptandığına ilişkin hukuken geçerli bir tespitin gerektiği, olayda bu yönde yapılmış bir tespit bulunmadığı gibi "cezayı gerektiren fiilin tüm unsurları tamam olmadan failin cezalandırılamayacağı" yolundaki genel ceza hukuku ilkesinin de varsayım ya da kıyas yoluyla ceza tayinine olanak tanımadığı gerekçesiyle kararında direnmiştir. 
Direnme kararı vergi dairesince temyiz edilmiş ve kesilen cezada yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir. 
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. 
Danıştay Tetkik Hakimi Ali ALPAN`ın Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Yedinci Dairesinin bozma kararı doğrultusunda bozulması gerekitği düşünülmektedir. 
Danıştay Savcısı Bilgin ARISAN`ın Düşüncesi : Davacı mükellefin 1994 yılı defter ve belgeleri üzerinde vergi inceleme elemanı tarafından yapılan inceleme neticesinde bir kısım alımlarının sahte faturalarla yapıldığının tesbiti sebebiyle tarh ve tebliğ edilen özel usulsüzlük cezası aleyhine açılan dava üzerine özel usulsüzlük cezasını kaldıran ...Vergi Mahkemesi kararını; adı geçen mükellefin ihtilaf konusu dönem için kullandığı gerçek dışı faturalarla ilgili olarak tarh ve tebliğ edilen kaçakçılık cezalı katma değer vergisini terkin eden ... Vergi Mahkemesi kararının Danıştay Yedinci Dairesince bozulmuş olduğundan söz konusu faturaların gerçek dışı olmadığının iddia edilemeyeceği gerekçesiyle bozan Danıştay Yedinci Dairesi kararına uymayarak ilk kararında ısrar eden Adana 1.Vergi Mahkemesi kararı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun olay sırasında yürürlükte bulunan 353 üncü maddesi 1 inci fıkrası amir hükmüne aykırı bulunduğundan temyiz talebinin kabulü ile ... Vergi Mahkemesi ısrar kararının bozulması gerekeceği düşünülmüştür. 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: 
KARAR : Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi Kararın özet bölümünde yazılı ...Vergi Mahkemesinin ... günlü ve ... sayılı ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, Kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir. 
SONUÇ : Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine, 29.11.2002 gününde oyçokluğu ile karar verildi. 
KARŞI OY : 
Israr kararının Danıştay Yedinci Dairesinin bozma kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca bozulması gerektiği görüşünde olduğumuzdan karara katılmıyoruz. 
kazancı.com
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube