Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 1996/8780
KARAR NO. 1996/9467
KARAR TARİHİ. 3.7.1996> TAKİP İSTEĞİ ( Takip Dayanağı Belgenin veya Onanmış Örneğinin Bir Fazlasının Tevdii Gereği )

> TEVDİ MECBURİYETİ ( Takip Dayanağı Belgenin Aslı veya Onanmış Örneğinin )

> İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Bağ-Kur İl Müdürlüğü Yazısına Dayanarak )

> BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI ( İtirazın Kaldırılmasını Sağlamaması )

2004/m.58, 68


ÖZET : Alacak bir belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip isteği sırasında icra Dairesine tevdii zorunludur. Ayrıca, alacaklı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü `nün İİK.nun 68. maddesinde yazılı niteliği taşımadığı gibi, Bağ-Kur Kanununun 54.maddesinde belirtilen ve genel haciz yolu ile takibe olanak sağlayan bir belge niteliği de bulunmayan bir yazıya dayalı itirazın kaldırılması isteminin reddi gerekir.

DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye 19.6.1996 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: İİK.nun 58. maddesi hükmüne göre, alacak belgeye dayanmakta ise belgenin aslını veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında İcra Dairesine tevdii mecburidir. Ayrıca, alacaklının dosyaya sunduğu Bağ-Kur İl Müdürlüğünün 17.5.1995 tarih ve 231 sayılı yazışı, İİK.nun 68. maddesinde yazılı niteliği taşımadığı gibi, BağKur Kanununun 54. maddesinde belirtilen ve genel haciz yolu ile takibe olanak sağlayan bir belge değildir. Alacağın tahsil edilip edilmeyeceğinin yargılamayı gerektirdiği düşünülmeksizin istemin reddi yerine kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 3.7.1996gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube