Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Talebi - Zarara Yol Açan Eylem Aynı Zamanda Suç İse Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı/1 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanmayacağı )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8739

K. 2012/11248

T. 27.6.2012

• HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Zarara Yol Açan Eylem Aynı Zamanda Suç İse Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı - Zamanaşımı Süresinin Dolmadığının Gözetileceği )

• BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Talebi - Zarara Yol Açan Eylem Aynı Zamanda Suç İse Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı/1 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanmayacağı )

• UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Talebi - Zarara Yol Açan Eylem Aynı Zamanda Suç İse Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı )

• ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Talebi - Zarara Yol Açan Eylem Aynı Zamanda Suç İse Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı/İtirazın Reddine Karar Verileceği )

818/m.49, 60

ÖZET : Dava, haksız eylem nedeni ile uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Bir yıllık zamanaşımı süresi; zarara uğrayanın, zararın varlığını ve zarar vereni öğrendiği günden itibaren işlemeye başlar. Zarara yol açan eylemin, aynı zamanda suç sayılan bir eylemden doğmuş olması durumunda olayda uygulanacak zamanaşımı süresi, o suçun bağlı olduğu ( uzamış ) ceza zamanaşımı süresidir. O halde olayda uygulanacak olan zamanaşımı süresi uzamış ceza zamanaşımı süresidir. Zamanaşımı süresinin dolmamış olduğu gözetilmelidir. Davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Davacı N. A. vekili tarafından, davalı N. P. aleyhine 15.09.2011 gününde verilen dilekçe ile haksız fiil nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 26.12.2011 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, haksız eylem nedeni ile uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm; davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalının kendisine ağır küfürler ederek hakaret ettiğini belirterek uğramış olduğu manevi zararın ödetilmesini talep etmiştir.

Davalı, süresi içinde zamanaşımı def`ini ileri sürmüştür.

Mahkemece, davalı tarafça süresi içinde cevap dilekçesi ile zamanaşımı definde bulunulduğu, zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren 1 yıllık zamanaşımı süresi dolduğu kabul edilerek zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

Borçlar Yasası`nın 60/1. maddesinde öngörülen bir yıllık zamanaşımı süresi; zarara uğrayanın, zararın varlığını ve zarar vereni öğrendiği günden itibaren işlemeye başlar. Aynı Yasa`nın 60/2. maddesi gereğince zarara yol açan eylemin, aynı zamanda suç sayılan bir eylemden doğmuş olması durumunda olayda uygulanacak zamanaşımı süresi, o suçun bağlı olduğu ( uzamış ) ceza zamanaşımı süresidir. O halde olayda uygulanacak olan zamanaşımı süresi uzamış ceza zamanaşımı süresidir.

Yerel mahkemece, açıklanan yasal düzenleme nedeniyle eldeki davanın açıldığı günde Borçlar Yasası`nın 60/2. maddesinde öngörülen zamanaşımı süresinin dolmamış olduğu gözetilerek, davalının zamanaşımı savunmasının reddi ile işin esasının incelenmesi gerekirken davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun düşmemiş kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 27.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube