Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)İHBAR TAZMİNATI ( Haklı Nedenle De Olsa Sözleşmeyi Fesheden İşçinin İhbar Tazminatı Alamayacağı - İşyeri Değişikliğinin Haklı Nedenle Fesih Gerekçesi Olduğu )

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/25644

K. 2007/10249

T. 11.4.2007

• İHBAR TAZMİNATI ( Haklı Nedenle De Olsa Sözleşmeyi Fesheden İşçinin İhbar Tazminatı Alamayacağı - İşyeri Değişikliğinin Haklı Nedenle Fesih Gerekçesi Olduğu )

• İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşyeri Değişikliğinin Haklı Nedenle Fesih Gerekçesi Olduğu - Haklı Nedenle De Olsa Sözleşmeyi Fesheden İşçinin İhbar Tazminatı Alamayacağı )

• 1475 SAYILI İŞ KANUNU MD. 16 İLE 4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUN 22. MADDESİ ARASINDAKİ FARKLILIK ( İş Şartlarında Esaslı Değişikliğin İşçi Tarafından Kabul Edilmemesi - Yeni Kanunda 6 Gün İçinde Yazılı Olarak Yapılması Zorunluluğu )

• İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİ İLE FESİH ( İşçinin Başka Şehirdeki İşyeri Değişikliğini Kabul Etmemesinin Haklı Fesih Nedeni Olduğu )

1475/m. 16

4857/m. 22,24

ÖZET : Davacı Ankara`da bulunan hipermarkette çalışmak üzere işe alınmış ve hizmeti süresince aynı yerde çalıştırılmıştır. İşyeri değişikliğini içeren işveren yazısını davacı aynı gün ailevi nedenlerle kabul edemeyeceğini bildirmiştir. Dosya içeriği ve tanık anlatımlarına göre, başka şehirdeki işyeri değişikliğini kabul etmeyen davacı tarafından iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilmiştir. Davacı haklı nedenle de olsa sözleşmeyi kendisi feshettiğinden ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır.

DAVA : Davacı, ihbar, kıdem ve sendikal tazminat, ücret, fazla mesai, yıllık izin ücreti ile hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı tarafından görev yerinin işverence değiştirildiği, bunun için tanınan süre dolmadan sözleşmenin feshedildiği iddia edilerek ihbar tazminatı talep edilmiştir. Davalı işveren görev değişikliğinin sözleşme ve yasaya uygun olarak yapıldığını savunmuştur. Mahkemece görev yeri değişikliği yetkisinin işçi üzerinde baskı unsuru olarak kullanıldığı ve sözleşmenin ihbar tazminatını da hak edecek şekilde son bulduğu kabul edilmiştir.

1475 sayılı yasanın 16/ll. maddesine göre iş şartlarında esaslı değişiklik halinde işçiye haklı fesih hakkı verilmiştir. İşçi duruma rıza göstermezse haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir.4857 sayılı yasanın 22. maddesiyle ise durum, farklı bir düzenlemeye bağlanmış olup işçi tarafından bu değişikliğin 6 gün içinde yazılı olarak kabul edilmemesi halinde işçiyi bağlamayacağı esası benimsenmiştir. Buna göre işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi bu durumu gerekçe göstererek yine aynı kanunun 24. maddesi gereğince iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilir.

Somut olayda davacı Ankara`da bulunan hipermarkette çalışmak üzere işe alınmış ve hizmeti süresince aynı yerde çalıştırılmıştır. İşyeri değişikliğini içeren 06.06.2003 tarihli işveren yazısını davacı aynı gün ailevi nedenlerle kabul edemeyeceğini bildirmiştir. Dosya içeriği ve tanık anlatımlarına göre, başka şehirdeki işyeri değişikliğini kabul etmeyen davacı tarafından iş sözleşmesi m. 24 gereği haklı nedenle feshedilmiştir. Davacı haklı nedenle de olsa sözleşmeyi kendisi feshettiğinden ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır. Mahkemece ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye İADESİNE, 11.04.2007 günü oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube