Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T)• İLAMLI İCRA İLE KIDEM TAZMİNATI VE ALACAKLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Tahakkuk Tarihinin İflas Ertelem

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/19645

K. 2011/706

T. 15.2.2011

• İLAMLI İCRA İLE KIDEM TAZMİNATI VE ALACAKLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Tahakkuk Tarihinin İflas Erteleme Kararından Bir Yıldan Daha Uzun Süre Önce Olduğu - 2004 S.K. Md.206`da Belirtilen 1. Sıraki Alacaklardan Olmadığından Takip Yapılamayacağı )

• İFLASIN ERTELENMESİ ( İşçilik Alacaklarının Tahakkuk Tarihinin Daha Önce Olduğu/Sonrasında İflasın Ertelenmesine Karar Verildiği - Ertelenme Kararı Verilmesinden Bir Sene Önceki Tahakkuk Etmiş Alacaklara Sadece Takip Yapılabileceği )

• İFLASIN ERTELENMESİNDEN ÖNCEKİ BİR YIL İÇİNDE TAHAKKUK ETMİŞ İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Kararın Verildiği Tarihten Bir Sene Öncekiler İçin Takip Yapılabileceği - Tahakkuk Tarihi Daha Öncesi Olduğundan Takip Yapılamayacağı )

2004/m.179-b-3, 206

ÖZET : Takibe konu işçi alacağının tahakkuk tarihi alacak ilamının karar tarihi olup, 11.2.2010 tarihinde 1 yıl süreyle iflasın ertelenmesine karar verildiğine göre, anılan alacak İ.İ.K.nun 206. maddesinin 1. sırasındaki alacaklardan olmayıp, İ.İ.K.nun 179/b-3. maddesindeki istisna kapsamına girmediğinden, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili tarafından kıdem tazminatı ve fer’i alacakların tahsili amacıyla 8.7.2009 tarihinde ilamlı icra yolu ile takibe başlanmıştır.

Muş Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11.2.2010 tarih ve 2009/708 E., 2010/70 K. sayılı kararı ile borçlunun iflasının ertelenmesine ve davacı şirketler aleyhine yapılmış ve yapılacak olan tüm icra takiplerinin durdurulmasına karar verildiği, alacaklının ise, bu tarihten önce 8.7.2009 tarihinde icra takibine başladığı görülmektedir.

İ.İ.K.nun 179/b maddesi hükmü gereğince iflasın ertelenmesi kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler de durur. Ancak 206. maddesinin 1. sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.

İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas sebebiyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, İ.İ.K.nun 206. maddesinin 1. sırasındaki alacaklardandır.

İ.İ.K.nun 206. maddesinde yazılı bulunan "iflasın açılmasından önceki bir yıl" ifadesiyle belirlenen sürenin; iflasın ertelenmesinde "erteleme kararının verildiği tarihten önceki bir yıl" olarak kabulü gerekir.

Somut olayda, takibe konu işçi alacağının tahakkuk tarihi 18.12.2008 ( alacak ilamının karar tarihi )olup, 11.2.2010 tarihinde 1 yıl süreyle iflasın ertelenmesine karar verildiğine göre, anılan alacak İ.İ.K.nun 206. maddesinin 1. sırasındaki alacaklardan olmayıp, İ.İ.K.nun 179/b-3. maddesindeki istisna kapsamına girmediğinden mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca bozulmasına, 15.02.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi. e Kararından Bir Yıldan Daha Uzun Süre Önce Olduğu - 2004 S.K. Md.206`da Belirtilen 1. Sıraki Alacaklardan Olmadığından Takip Yapılamayacağı )
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube