Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralama - Davalının Aracına Arkadan Çarpılmış İse Davalıya Kusur İzafe Edilememesi )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2000/7530

K. 2000/10263

T. 20.11.2000

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralama - Davalının Aracına Arkadan Çarpılmış İse Davalıya Kusur İzafe Edilememesi )

• TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalının Aracına Arkadan Çarpılmış İse Davalıya Kusur İzafe Edilememesi )

• ARKADAN ÇARPMA ŞEKLİNDE KAZA OLMASI ( Arkadan Çarpılan Aracın Davalı Aracı Olması Durumunda Davalıya Kusur İzafe Edilememesi )

• U DÖNÜŞÜNÜN UYGUN YERDEN YAPILMAMASI ( Davalı Yönetimindeki Aracın Uygun Olmayan Yerden U Dönüşü Yapması Sonucunda Davacının Önü Kapandığından Dolayı Çarpmanın Oluşması Durumunda Davalının Kusurlu Olduğunun Kabulü )

• CEZA MAHKEMESİ KARARININ OLAYIN GERÇEKLEŞME BİÇİMİNİ BELİRLEMEMESİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralama - Hukuk Hakimini Bağlamayacağı )

818/m.46,47,49,53

2918/m.84

ÖZET : Davacı Kendi şeridinde giderken karşıdan gelen davalı yönetimindeki kamyonun uygun olmayan yerden "U" dönüşü yaparak önünü kapattığını bu nedenle çarpmaya engel olamamışsa eğer taraflar yarı yarıya kusurludur.Arkadan çarpma halinde davalı kusursuzdur.

DAVA : Davacılar Ahmet Çeke ve Mehmet Çeke vekili Avukat Erdal Yıldırım tarafından, davalılar Mehmet Arı ve Göli Arı aleyhine 1/12/1997 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası sonucu yaralanma nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 24/11/1999 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, trafik kazası sonucu yaralanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ve kararı davacılar temyiz etmiştir. Davacı Ahmet Çeke, motorsikleti ile kendi şeridinde giderken, karşıdan gelen davalı Mehmet Arı yönetimindeki kamyonun uygun olmayan yerden "U" dönüşü yaparak önünü kapattığını, bu yüzden çarpmaya engel olamadığını bildirmiştir. Davalı Mehmet Arı ve ceza yargılamasında dinlenen tanıklar ise "U" dönüşünden hiç söz etmeden kazanın arkadan çarpma şeklinde olduğunu anlatmışlardır. Ceza davası sırasında alınan bilirkişi raporunda davacının anlatımının doğru olması halinde tarafların yarı yarıya kusurlu olacakları, arkadan çarpma şeklinde olmuş ise davalının kusursuz olduğu bildirilmiştir. Ceza mahkemesi olayın nasıl meydana geldiği konusunda açıklık bulunmadığından "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi uyarınca davalı-sanığın beraatine karar vermiş ve bu karar kesinleşmiştir. Görüldüğü gibi ceza mahkemesi kararı olayın gerçekleşme biçimini belirlemediğinden BK.nun 53. maddesi gereğince hukuk hakimini bağlayacak bir olgu bulunmamaktadır. Bu nedenle eldeki tazminat davasında tarafların gösterecekleri tüm deliller toplanmalı, olayla ilgili kaza tespit tutanağında davalı yönetimindeki kamyonun "U" dönüşü yapmış gibi gösterildiği de gözetilerek, gerçekten böyle bir dönüş olup olmadığı, olmuş ise bunun kurallara uygunluğu üzerinde durularak tanıklara bu husus açıklattırılmalı, gerekirse yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak kusur durumu açıklığa kavuşturulduktan sonra varılacak uygun sonuca göre karar verilmelidir. Mahkemece bu yön üzerinde durulmadan eksik inceleme sonucu yazılı gerekçe ile davanın tümden reddedilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda açıklanan nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 20.11.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube