Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)İTİRAZIN İPTALİ ( Kredi Kartı Borcundan Kaynaklanan Alacağın Tahsili İçin Başlatılan Takibe Vaki - Mahkemece Davaya Genel Mahkeme Sıfatı İle Bakılarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla İşin Esasına Girilerek Yazılı Şekilde Hüküm Tesisinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu ) 

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/3838

K. 2013/10263

T. 22.4.2013

• İTİRAZIN İPTALİ ( Kredi Kartı Borcundan Kaynaklanan Alacağın Tahsili İçin Başlatılan Takibe Vaki - Mahkemece Davaya Genel Mahkeme Sıfatı İle Bakılarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla İşin Esasına Girilerek Yazılı Şekilde Hüküm Tesisinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

• KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Kart Çıkaran Kuruluşlar Tarafından Açılan Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği/Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla İşin Esasına Girilerek Yazılı Şekilde Hüküm Tesisinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

• GÖREV ( Kart Çıkaran Kuruluşlar Tarafından Açılan Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği/Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla İşin Esasına Girilerek Yazılı Şekilde Hüküm Tesisinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - İtirazın İptali )

5464/m.44/2

ÖZET : Dava, kredi kartı borcundan kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 44/2. maddesi “Kart çıkaran kuruluşlar tarafından kart hamilleri aleyhine açılan davalarda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun görev ve yetkiye ilişkin hükümleri uygulanır.” hükmünü getirmiştir. Bu madde hükmü ile kart çıkaran kuruluşlar tarafından açılan davanın genel mahkemelerde görüleceği belirtilmiştir. Görev kamu düzeni ile ilgili olup, yargılamanın her safhasında ve re`sen nazara alınmalıdır. Görev konusunda usulü müktesep hak da olmaz. Öyle olunca mahkemece davaya genel mahkeme sıfatı ile bakılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken Tüketici Mahkemesi sıfatıyla işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalının kredi kartı borcundan kaynaklanan borcunu ödememesi üzerine hakkında icra takibi başlattıklarını, bu takibe haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına, davalı hakkında icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Taraflar arasındaki uyuşmazlık kredi kartı üyelik sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. 1 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 44/2. maddesi “Kart çıkaran kuruluşlar tarafından kart hamilleri aleyhine açılan davalarda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun görev ve yetkiye ilişkin hükümleri uygulanır.” hükmünü getirmiştir. Bu madde hükmü ile kart çıkaran kuruluşlar tarafından açılan davanın genel mahkemelerde görüleceği belirtilmiştir. Yargılama usulüne ilişkin olan kanunlarda yapılan değişiklikler, yasada aksine bir hüküm yoksa yürürlüğe girdikleri andan itibaren hüküm ifade ederler ve derdest olan tüm davalara da uygulanırlar. Kanunda da bu değişikliğin uygulanabileceği zaman yönünden bir açıklama bulunmadığından henüz sonuçlanmamış olan tüm davalarda uygulanması gerekir. Görev kamu düzeni ile ilgili olup, yargılamanın her safhasında ve re`sen nazara alınmalıdır. Görev konusunda usulü müktesep hak da olmaz. Öyle olunca mahkemece davaya genel mahkeme sıfatı ile bakılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken Tüketici Mahkemesi sıfatıyla işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, ikinci bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 22.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube