Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)ÜRÜNÜN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Kararı Temyiz Eden Davalı Aleyhine Değiştirilmesine Hükmedilen Ürünün Değeri Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilemeyeceği )

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2012/13-1610

K. 2013/581

T. 24.4.2013

• ÜRÜNÜN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Kararı Temyiz Eden Davalı Aleyhine Değiştirilmesine Hükmedilen Ürünün Değeri Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilemeyeceği )

• AYIPLI MAL ( Ürünün Yenisi ile Değiştirilmesi İstemi - Kararı Temyiz Eden Davalı Aleyhine Değiştirilmesine Hükmedilen Ürünün Değeri Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesinin Mümkün Olmadığı )

• TEMYİZ SINIRI ( Ürünün Yenisi ile Değiştirilmesi İstemi - Kararı Temyiz Eden Davalı Aleyhine Değiştirilmesine Hükmedilen Ürünün Değeri Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesinin Mümkün Olmadığı )

1086/m.427

ÖZET : Dava, ayıplı olduğu ileri sürülen ürünün yenisi ile değişimi istemine ilişkindir. Temyiz istemine konu direnme kararının verildiği tarihte, uygulanacak temyiz ( kesinlik ) sınırı 1.690,00 TL’dir. Kararı temyiz eden davalı aleyhine değiştirilmesine hükmedilen ürünün değeri ise 1.449,70 TL olup, açık biçimde temyiz edilebilirlik sınırı altında olduğundan, anılan karara karşı temyiz yasa yoluna gidilmesi, miktar itibariyle mümkün değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki “ayıplı ürün değişimi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesince ( Tüketici Mahkemesi sıfatıyla ) davanın kabulüne dair verilen 14.12.2010 gün ve 164/341 E.,K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 01.12.2011 gün ve 9043/17942 E., K. sayılı ilamı ile; bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Hukuk Genel Kurulundaki görüşme sırasında, esasa girilmeden önce, dava konusu tazminat miktarı itibariyle direnme kararına karşı temyiz yasa yolunun açık olup olmadığı, ön sorun olarak incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 1 Ekim 2011 tarihinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ( HMK ) yürürlüğe girmiş; anılan Kanunun 450.maddesiyle de 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte yasa koyucu uygulamada birtakım sorunların ortaya çıkmasını engellemek için, 6100 Sayılı Kanuna geçiş hükümlerini ayrıca düzenlemiştir.

6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen geçici madde 3 ( Ek:31.03.2011– 6217/30 md. ): “ ( 1 ) Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazetede ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. ( 2 ) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. ( 3 ) Bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.” hükmünü içermektedir.

Yukarıdaki madde metninden, bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26.9.2004 tarih ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı, anlaşılmaktadır.

21.7.2004 gün ve 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, öngördüğü istisnalar dışındaki hükümleri yayım tarihinde yürürlüğe giren, 14.7.2004 tarih ve 5219 sayılı “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”; yürürlük tarihinden sonra Yerel Mahkemelerce verilen hükümler yönünden 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427.maddesindeki temyiz ( kesinlik ) sınırını bir milyar TL.;yine yürürlük tarihinden sonra Yargıtay Daireleri ve Hukuk Genel Kurulunca temyiz incelemesi sonucunda verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilebilmesi için 440/III-1.maddesinde aranan parasal sınırı da altı milyar TL olarak değiştirmiştir. 5219 ve 5236 sayılı Kanunlara göre katsayı artışı uygulanarak bu sınırlar yıllar itibariyle arttırılmıştır.

16.07.1981 gün ve 2494 sayılı Kanun`un geçici maddesi ile temyiz ve karar düzeltme sınırlarına ilişkin değişikliklerin, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra verilecek nihai kararlara yönelik temyiz ve karar düzeltme istemleri hakkında uygulanacağı belirtilmiş; dolayısıyla, dava hangi tarihte açılmış olursa olsun, temyiz ve karar düzeltme sınırlarının saptanmasında, hakkında bu yollara başvurulan hükmün verildiği tarihteki yasal durumun esas alınacağı kabul edilmiştir.

Şu durumda; bir mahkeme kararının temyiz edilip edilemeyeceği veya Yargıtay kararına karşı karar düzeltme yolunun açık olup olmadığı belirlenirken, temyiz ya da karar düzeltme hakkının doğduğu ( kararın verildiği ) tarihteki hukuksal durum esas alınmalı; temyiz yada karar düzeltme istemine konu karar tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükmü temyiz sınırı yönünden hangi düzenlemeyi içeriyor ise ona bağlı kalınmalıdır.

Buradaki "karar" teriminin, Yerel Mahkemenin, Özel Daire bozmasına karşı verdiği direnme kararını ve ayrıca Hukuk Genel Kurulu’nun verdiği kararı da kapsayacağında duraksama bulunmamaktadır.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Dava, ayıplı olduğu ileri sürülen ürünün yenisi ile değişimi istemine ilişkindir.

Eldeki davada, temyiz istemine konu direnme kararının verildiği 26.06.2012 tarihinde, uygulanacak temyiz ( kesinlik ) sınırı 1.690,00 TL’dir. Kararı temyiz eden davalı aleyhine değiştirilmesine hükmedilen ürünün değeri ise 1.449,70 TL olup, açık biçimde temyiz edilebilirlik sınırı altında olduğundan, anılan karara karşı temyiz yasa yoluna gidilmesi, miktar itibariyle mümkün değildir.

Hal böyle olunca, davalı vekilinin temyiz dilekçesinin reddi gerekir.

SONUÇ : Yukarıda yer alan açıklamalara göre 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 26.09.2004 tarih ve 5236 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesi yürürlükteki şekliyle 427/2. maddesi gereğince, davalı vekilinin temyiz dilekçesinin REDDİNE, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, aynı Kanunun 440/III maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 24.04.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube