Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) BONOYA DAYALI BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Borçlunun Senet Bedelini Ödediği İddiası - Takip Alacaklısının Lehtar Şirketin Ortağı ve Yetk

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/277

K. 2013/10122

T. 19.3.2013

• BONOYA DAYALI BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Borçlunun Senet Bedelini Ödediği İddiası - Takip Alacaklısının Lehtar Şirketin Ortağı ve Yetkilisi Olduğu/Borcun Ödendiğini Bildiği - Alacaklı Hamile Karşı da Def`i İleri Sürülebileceği )

• ŞİRKETİN YETKİLİSİNE KARŞI DA ÖDEME DEF`İ İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ ( Lehtara Yapılan Ödeme Def`inin Alacaklı Hamile Karşı da İleri Sürülebileceğinin Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Bonoya Dayalı Başlatılan İcra Takibinin İptali Talebi )

• LEHTAR ŞİRKETE YAPILAN ÖDEME DEF`İ ( Lehtar Şirketin Yetkilisine Karşı da Lehtara Yapılan Ödeme Def`inin Alacaklı Hamile Karşı da İleri Sürülebileceği - Hamilin Borcun Ödendiğini Bildiği ve Kötüniyetli Olduğu İddiası/Ödeme Def`i )

6762/m. 599/1,690

ÖZET : Dava, bonoya dayalı başlatılan icra takibine karşı borçlunun senet bedelini ödediğini belirterek takibin iptali istemine ilişkindir.Mahkeme itirazın reddine karar vermiştir.Hamil, bonoyu iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş ise, borçlu, keşideci veya önceki hamillerle arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan def`ileri müracaatta bulunan hamile karşı da ileri sürebilecektir.Borçlu, icra mahkemesine başvurusunda, takibe konu senedin aralarındaki ticari ilişki nedeniyle lehtar şirkete verildiğini ve senet bedelinin şirkete ödendiğini, takip alacaklısının da anılan şirketin ortağı ve yetkilisi olduğunu, borcun ödendiğini bildiği halde kötüniyetle şirket adına değil kendi adına takibe başladığını belirttiğine göre, alacaklının, lehtar şirketin yetkilisi olması durumunda, lehtara yapılan ödeme def`inin alacaklı hamile karşı da ileri sürülebileceğinin kabulü gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Hava Kandemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı, borçlunun, senet bedelinin ödediğini belirterek takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, itirazın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Takip tarihi itibariyle yürürlükte olan 6762 sayılı TTK.nun 690.maddesi göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 599/1.maddesi gereğince, kural olarak, bonodan dolayı kendisine müracaat olunan kimse keşideci veya önceki hamillerden biriyle kendi arasında doğrudan doğruya mevcut olan münasebetlere dayanan def`ileri müracaatta bulunan hamile karşı ileri süremez. Bu kuralın istisnası da aynı fıkrada düzenlenmiştir. Buna göre, hamil, bonoyu iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş ise, borçlu, keşideci veya önceki hamillerle arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan def`ileri müracaatta bulunan hamile karşı da ileri sürebilecektir.

Somut olayda, borçlu, icra mahkemesine başvurusunda, takibe konu senedin aralarındaki ticari ilişki nedeniyle E... Asansör San. ve Tic. Ltd.Şti.`ye verildiğini ve senet bedelinin şirkete ödendiğini, takip alacaklısının da anılan şirketin ortağı ve yetkilisi olduğunu, borcun ödendiğini bildiği halde kötüniyetle şirket adına değil kendi adına takibe başladığını belirttiğine göre, alacaklının, lehtar şirketin yetkilisi olması durumunda, yukarıda açıklanan TTK.nun 599/1.maddesi gereğince, lehtara yapılan ödeme def`inin alacaklı hamile karşı da ileri sürülebileceğinin kabulü gerekir.

O halde, mahkemece, alacaklının, lehtar şirketin yetkilisi olduğu iddiası araştırılarak, yetkilisi olduğunun tespiti halinde ödeme itirazının esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile itirazın reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

ilisi Olduğu/Borcun Ödendiğini Bildiği - Alacaklı Hamile Karşı da Def`i İleri Sürülebileceği )
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube